Hyppää sisältöön

Opintojen suunnittelu

Lukiokoulutus uudistuu

Uudessa lukiokoulutuksessa kurssit ovat muuttuneet opintojaksoiksi, jotka kootaan yhdestä tai useammista moduuleista.  Jatkossa oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.

Myös opintopisteet ovat tulleet osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Jaksoista käytetään nimitystä periodi. Lukuvuodessa on viisi periodia.

Kurssitarjottimesta käytetään nimitystä opintotarjotin.

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja muiden aineiden oppitunneilla.

Lukio tekee parhaansa antaakseen opiskelijoilleen hyvät olosuhteet itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen niin opiskelussa kuin urheilussakin. Hyviin tuloksiin sekä opiskelussa että lukion toisessa erityistehtävässä urheilussa pääsee vain jatkuvilla ponnistuksilla ja uutteralla, johdonmukaisella työllä.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 opintopistettä tai 75 kurssia), ylioppilastutkinto hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta. Kumpaakin varten täytyy valmistautua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Oma opinto-ohjaajasi auttaa opiskelusuunnitelman tekemisessä. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3,5 tai 4 vuoteen oman opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojaksovalintojen (OPS 2021) muutoksia voit tehdä Wilman opintotarjottimella aina edellisen periodin päättö- eli koeviikon alkuun saakka. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi tai ainekohtaisissa kysymyksissä aineenopettajaan.

 • Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet jaksoittaiseen työjärjestykseen lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Valtakunnallisten valinnaisten ja lukiokohtaisten opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

  Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja ylioppilastutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

  Lukio-opintojen aikana tehdään kolme suunnitelmaa:

  • opinto-ohjelma
  • ylioppilastutkintosuunnitelma
  • jatko-opintosuunnitelma.

  Nämä kolme suunnitelmaa kytkeytyvät toisiinsa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa tarvittavia opintojaksoja. Jatko-opinnot voivat vaatia tiettyjen aineiden oppimäärän osaamista ja tiettyjen kokeiden suorittamista ylioppilastutkinnossa.

  Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon: urheilijat (171/430/03) ja muut opiskelijat (valtioneuvoston asetus 955/02). Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot. Valitut opintojaksot sijoittuvat tuntikaavion mukaan opiskelupäivän ja -viikon lukujärjestykseen. Opintojen suunnittelulomakkeen avulla opiskelija valitsee Wilman opintotarjottimelta keväällä seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa. Wilman kautta valintoja voi tehdä myös Lahden lukio Gaudiasta. Opintojaksoista ja niiden sisällöistä saa tietoa Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma.

 • Opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja suorittaa vähintään 40 opintopistettä lukuvuoden aikana (20 opintopistettä syyslukukaudella ja 20 opintopistettä kevätlukukaudella). Periodin työmäärän tulee olla vähintään kahdeksan suoritettua opintopistettä.

  Lukuaineiden osalta Lahden lyseon opiskelijan on lukion sääntöjen mukaan suoritettava vähintään kolme lukuainetta periodissa ja  urheilulinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kaksi lukuainetta periodissa. Työmäärää koskevista ohjeista voi poiketa rehtorin perustellusta syystä antamalla luvalla.

  Jos kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena ei enää tule 20 opintopistettä / lukukausi, opintotuen saamikseksi riittää kaksi kirjoitettavaa ainetta kevään ja/tai syksyn ylioppilastutkintokerralla.

Aine- ja opintovalinnat sekä niiden muutokset

OPS 2021:ssä kurssit korvautuivat opintojaksoilla. Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan Wilman opetussuunnitelmassa moduuleilla.  Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.  Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteinä. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan.

 • Lukio-opintojen minimimäärä on 150 opintopistettä tai 75 kurssia. Syventäviä kursseja tulee valita vähintään 10 (20 opintopistettä), lisäksi erityislinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimikurssimäärä, esimerkiksi vähintään 7780 kurssia (154160 opintopistettä). Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan ottavan vähintään 30 kurssia (60 opintopistettä) ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden 15 kurssia (30 opintopistettä), jos aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

 • Sähköinen ainevalintakortti täytetään lukioon haettaessa. Opinto-ohjaajat tekevät ensimmäisen vuoden opiskelijoille opintojaksovalinnat ensimmäiseen periodiin kesäkuussa sekä alustavat opintojaksovalinnat periodeihin 25.  Ensimmäisen periodin lukujärjestys tarkistetaan ryhmänohjaajan kanssa ensimmäisenä opiskelupäivänä ja 2.5. periodit opinto-ohjaajan kanssa OP01-opintojaksolla. Jatkavat opiskelijat tekevät kurssivalinnat seuraavalle lukuvuodelle Wilmassa huhti-toukokuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Opintotarjotin on näkyvillä Wilmassa.

 • Seuraavan jakson opintojakso-/kurssivalintoja voi muuttaa opinto-ohjaajan kautta päättyvän periodin koeviikon ensimmäiseen päivään mennessä. Jos opiskelija haluaa suorittaa useampia saman aineen pakollisia opintojaksoja samassa periodissa, tulee opiskelijan keskustella etukäteen aineenopettajan kanssa. Jos aineenopettaja hyväksyy muutoksen, opintojakso-/kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajan kanssa.

 • Valitessaan aineen opiskelija sitoutuu ottamaan sen aineen opintojaksoja/kursseja ilmoittamansa määrän. Jos opiskelija haluaa muuttaa ainevalintojaan (esimerkiksi pitkän matematiikan lyhyeen), hänen pitää keskustella aikeesta aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

  Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Lyhyen oppimäärän päättöarvosana pitkästä lyhyeen vaihdettaessa määräytyy pääsääntöisesti aineen lyhyen oppimäärän pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen/ syventävien kurssien mukaan.

  Pitkän matematiikan oppimäärän hyväksytyt opintojaksot/kurssit lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopiste/-kurssimäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot/kurssit vastaavat sisällöiltään toisiaan:

  KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2016) MUKAAN

  • MAA02→MAB02
  • MAA03→MAB03
  • MAA06→MAB07
  • MAA08→MAB04
  • MAA10→MAB05

  MAA15→MAB06, arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Numeroarviointi lisähuomautuksiin, koska MAB06 arvioidaan numerolla.

  OPINTOJAKSOT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN

  • MAA2MAB2
  • MAA3MAB3
  • MAA6MAB8
  • MAA8MAB5
  • MAA9MAB7

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia/syventäviä tai paikallisia muita valinnaisia/soveltavia opintojaksoja/kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

  Jos aiot osallistua lyhyen matematiikan yo-kokeeseen, huomioi, että MAA03 korvaa pääsääntöisesti MAB03:n. MAB03 suositellaan käytävän uudelleen ainakin, jos MAA03:sta siirtyvä arvosana on 4. MAA02 ei sisällä lukujonoja, joten MAB02 suositellaan käytäväksi, vaikka olisi saanut siirretyn arvioinnin MAA02:sta.

  Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja/kursseja oppimäärää vaihtamatta. Hänen tulee kuitenkin noudattaa opintojaksojen/kurssien suositeltua suoritusjärjestystä. Tällöin kyseiset opintojaksot/kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän valinnaisiksi/syventäviksi tai paikallisiksi muiksi valinnaisiksi/soveltaviksi opintojaksoiksi/kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

  Oppimäärää vaihdettaessa pitkän oppimäärän opintojaksojen/kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen/kurssien arvosanoiksi. Opintojakso-/kurssisuoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista/kursseista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa/kurssia. Kokonaisopintojakso-/kurssimäärään ei lasketa pitkän oppimäärän opintojaksoa/kurssia, jonka sisältö vastaa opiskelijan suorittaman lyhyen oppimäärän opintojakson/kurssin sisältöä.

  Opiskelijan pyytäessä järjestetään niin sanottu osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson/kurssin kokeella. Ilmoittautuminen tehdään normaalin uusintailmoittautumisen kautta Lahden lyseon verkkosivulla ja lisäksi palautetaan lyhyen matematiikan opettajalle Wilman Tulosteet-kohdasta Opintojakson/kurssin suorittaminen itsenäisesti -lomake, johon on merkitty perusteluksi ”osaamistasotentti”. Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle/kurssille, jonka arvosana on neljä.

  Ota aina yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, jos olet vaihtamassa matematiikan oppimäärää.

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojakso-/kurssisuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojen suunnittelulomakkeeseen. Avaa oman opetussuunnitelmasi mukainen pdf-lomake:

Opintojen suunnittelulomake OPS2021 (päivitetty 27.3.2023)

Opintojen suunnittelulomake OPS2016 (päivitetty 13.4.2022)

Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä opintojaksot tai kurssit, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa (esimerkiksi SAA, RAA). Kielissä ja matematiikassa opintojaksot/kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Reaaliaineissa opiskellaan pääsääntöisesti opintojakso/kurssi 1 ensin ja sen jälkeen suositellaan yleensä numerojärjestystä.

OPS2021 mukaan opiskeleville kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli periodien (jaksojen).

 • Opintojen suunnittelulomaketta tarkentavia tietoja aineittain

  • ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS / SUOMI TOISENA KIELENÄ ensimmäisenä lukuvuotena 1, 3+7, 4, toisena lukuvuotena 2+6, 5, 8. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 9, 10 ja 11 tehdään abivuonna. Kielenhuoltokurssin ÄI13 voi suorittaa joko 2. tai 3. vuonna (painotus abivuonna). ÄI13.1 on suunnattu erityisesti kakkosille (2. periodi) ja 13.2 ja 13.3 kolmosille (1. periodi). Kakkosille suositeltu ÄI10o tarjotaan joka toinen vuosi ja sinne voivat osallistua myös 1. ja 3. vuoden opiskelijat (ei tarjolla lukuvuonna 20232024). ÄI11o kirjallisuusdiplomin voi tehdä itselleen sopivana ajankohtana.
  • KIELET ENA7*- ja RUB17*-opintojaksot 2. vuoden 5. periodissa on tarkoitettu syksyn yo-kokeeseen osallistuville. Lue lisää englannin etenemisjärjestyksestä ja hitaasti etenevistä ryhmistä (H). SAA07 valitaan 1. periodiin, SAA08 on 2. periodissa. SAA10/SAB210* Sprachdiplom ilmoittautuminen 6. periodiin ja saksan opettajalle.
  • MATEMATIIKASSA on yksi kaikille yhteinen MAY-opintojakso, jonka jälkeen jatketaan joko pitkän tai lyhyen matematiikan opintoja. 
  • PITKÄ MATEMATIIKKA pakollisista opintojaksoista ensimmäisenä vuonna käydään Y1, 2 alkuosa (2 op), 3, 2 loppuosa (1 op) ja 4, toisena vuonna 5, 6, 9 ja 7 sekä kolmantena vuonna 8. Valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista käydään 1. tai 2. vuonna 11 ja 3. vuonna 10 ja 12. Lukiokohtaisista opintojaksoista kannattaa valita ainakin 3. vuonna 3. periodista yo-kertaus 13, josta on tarjolla sekä 2 op:n että 4 op:n opintojaksot. 4 op:n kertaukset on merkitty a- ja b-kirjaimin (valitaan molemmat samalla ryhmätunnuksella esimerkiksi MAA13.3a ja MAA13.3b). Jos tarvitset jo aiemmin kertausta tai lisäharjoitusta, valitse 1. tai 2. vuonna 15 ja 2. vuonna 16.  Enemmän matematiikasta kiinnostuneet voivat valita 2. tai 3. vuonna opintojaksot 17 ja 19 sekä 3. vuonna 18.
  • LYHYT MATEMATIIKKA lyhyen matematiikan opintojakso 8 on keväällä tarjolla lyhyen matematiikan syksyllä kirjoittaville. Jos vaihdoit pitkästä matematiikasta lyhyeen ja aiot kirjoittaa matematiikan, huomioi, että MAB03 suositellaan käytävän uudelleen ainakin, jos MAA03:stä siirtyvä arvosana on 4. MAA02 ei sisällä lukujonoja, joten MAB02 suositellaan käytäväksi, sillä talousmatematiikan opintojaksolla tarvitset lukujonoja. Jos MAB02 jää 2. vuodelle, se on käytävä ennen MAB06+07:ää. Jos siirryt kakkosvuonna lyhyeen matematiikkaan ja ehdit opiskella MAA09, siellä lukujonot käydään (jos arvosana 4, suositellaan käytäväksi MAB02 uudelleen).
  • BIOLOGIA BI01 ei ole välttämätön ennen BI02+BI03.  BI01 on suoritettava ennen BI04. BI04 on suoritettava ennen BI05 ja BI06. BI06 voi suorittaa ennen BI05.
  • MAANTIEDE GE01 ensin, sen jälkeen suositellaan suorittamista numerojärjestyksessä.
  • FYSIIKKA 1, 2 , 3, 4, 10, 5, 6, 11, 12, 7, 8, 9. FY04 pitää olla käytynä ennen FY10, FY6 pitää olla käytynä ennen FY11. Poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Opintojaksojen 14, 15 ja 18 suoritusjärjestys on vapaa.
  • KEMIA  ensimmäisenä lukuvuotena 1, 2, (8), 3 toisena 4, 5, 6, 8, 9 kolmantena 7 jos kirjoitat syksyllä (haluat kerrata koko alueen kesällä). Jos kirjoitat keväällä tai haluat tasata työmäärää ensimmäisenä lukuvuotena 1, 2, (8), 3 toisena 4, 5, 8, 9 kolmantena 6, 7. Opintojaksot 6 ja 7 tarjotaan 1. periodissa, joten myös syksyn kirjoittaja ehtii tehdä silloin. Keväällä kirjoittaville 6 ja 7 tarjolla 2.3. periodeissa.
  • USKONTO opintojaksot saa suorittaa vapaasti missä järjestyksessä haluaa, UE07 viimeisenä.
  • ELÄMÄNKATSOMUSTIETO valitaan Gaudiasta. Pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi ensin. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot eivät ole tarjolla joka lukuvuosi, joten niille kannattaa osallistua heti kun opintojakso on tarjolla. Jos ET-ryhmät eivät toteudu, opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti lyseon opettajan kanssa sovittavassa järjestyksessä.
  • FILOSOFIA FI1 suoritetaan en­sin, mielellään viimeistään 2. opiskeluvuotena. FI1 jäl­keen suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • YHTEISKUNTAOPPI YH01 ensin, pakolliset ja valtakunnallinen valinnainen numerojärjestyksessä, poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Lukiokohtaiset opintojaksot voi suorittaa missä järjestyksessä ja millä vuosikurssilla tahansa. Lukiokohtaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. YH05 ei ole tarjolla kukuvuonna 20222023. YH07 yhteiskunnallinen vaikuttaminen järjestetään 4. periodissa keväällä 2023, kun eduskuntavaalit ovat ajankohtaiset. YH10 on tarjolla UV25-opintojaksona ja jos ryhmässä on tilaa, sen voivat valita muutkin kuin kilpaurheilijat.
  • PSYKOLOGIA PS01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Soveltavat PS07 ja PS08 voi tehdä ennen PS01-opintojaksoa.
  • Joko KUVATAITEESTA tai MUSIIKISTA on tehtävä vähintään kaksi pakollista opintojaksoa. Toisesta riittää yksi. MU01 / KU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Jos teet kuvataiteen lukiodiplomin KULD2, on oltava 4 suoritettua kuvataiteen opintojaksoa. Samalla koodilla KULD2 kanssa on tarjolla oma taideprojekti KU12, jonka voi tehdä, jos haluaa kuvataiteen opintoja syventävästi ilman lukiodiplomia.
  • LIIKUNTA pakolliset opintojaksot LI1 ja LI2 on valittava eri lukuvuosille, ei molempia  samalle lukuvuodelle. Yleislinja+urlut 1, LILD4, 21, 3, 2, 10, 4, 5, 6. Liikuntapain.linja 11, LILD4, 1, 12, 3, 13, 14, 2, 10, 15, 4, 16, 5, 17, 6. Liikuntapainotteisen linjan eräretkiopintojakson LI16 va­lin­ta edel­lyt­tää, että on suo­rit­ta­nut en­nen sitä vä­hin­tään kol­me opintojaksoa LI1LI4 ja vähintään kolme opintojaksoa LI 11–15 siten, että liikuntapainotteisen linjan opintojaksoja on valittu sekä 1. että 2. vuosikurssin aikana.
  • TERVEYSTIETO TE1 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • URHEILUVALMENNUS UV21 ja UV22 ovat urheilulinjalaisille pakollisia. UV23 Tiedostava urheilija on 1.-2. vsk urheilulukiolaisille ja kilpaurheilijoille tarkoitettu opintojakso, UV25 Urheilu ammattina on 2.3. vuosikurssien urheilulukiolaisille ja kilpaurheilijoille tarkoitettu opintojakso.
  • OPINTO-OHJAUS OP01 ensimmäisen vuoden 1. periodissa oman ohjausryhmän kanssa (oma opo), OP02  toisen vuoden 3. tai 4. periodissa (ei tarvitse olla oman opon ryhmä). OP09 millä tahansa vuosikurssilla.
  • OHJELMOINTI OHJ11 Visual Basic, C# jatko. Tutustutaan syvemmin Visual Basic:n ja C# ominaisuuksiin. Opintojakson aikana tehdään laajempia ohjelmakokonaisuuksia ja pelejä. 
  • ÄIDINKIELI  Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kolmosille suunnatun kurssin 7 voi suorittaa myös ennen kurssia 6. ÄI11 suositellaan kolmosille ja sinne voi tulla kakkosiakin. Kurssin 14 sijoitus on vapaa kurssin 3 jälkeen, muut soveltavat kurssit voi sijoittaa vapaasti.
  • RUOTSI (B1) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit 6, 7 pakollisten kurssien jälkeen. Soveltava kurssi 9 opintojen alussa.
  • ENGLANTI (A) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit 7, 8 pakollisten kurssien jälkeen. Syventävän kurssin 8 voi tehdä myös kakkosvuoden 5. periodissa yhtä aikaa pakollisen 6 kurssin kanssa. Soveltava kurssi 10 opintojen alussa tai tarvittaessa myös 2. vuosikurssilla (kurssi tarkoitettu opiskelijoille, joiden arvosanat 4-6). Soveltava kurssi 9 pakollisten kurssien jälkeen.
  • SAKSA (A) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. 3.vuosikurssilla syventävä kurssi SAA08 ennen kurssia SAA07. Viimeisenä kurssi SAA09.
  • RANSKA (A ja B3) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • SAKSA (B2) Kurssit  suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • SAKSA (B3) Kurssi SAB301 ennen kurssia SAB302. Sen jälkeen voi siirtyä B2-kielen kursseille.
  • ESPANJA (B3) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • LYHYT MATEMATIIKKA Kurssit suoritetaan muuten numerojärjestyksessä, mutta kurssin MAB07 voi käydä jo yhtä aikaa MAB04 -kurssin kanssa tai myöhemmin.
  • PITKÄ MATEMATIIKKA MAY1–2, 23/11/15/17, 4/22/23, 56/21, 7, 8/18, 9/20, 10/12, 13/19, 14. Pitkässä matematiikassa esimerkiksi merkintä 10/12 tarkoittaa, että ko. kurssit suoritetaan yleensä samassa periodissa.
  • BIOLOGIA BI01-BI05 kurs­sien suo­ri­tus ensi­si­jai­ses­ti nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä, BI03 en­nen BI05, BI04 en­nen BI09, BI03 ennen BI11, BI03 ja BI05 ennen BI13.
  • MAANTIEDE GE01 ensin, sen jälkeen suositellaan suorittamista numerojärjestyksessä.
  • FYSIIKKA  1, 2, 9, 3, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8 Kurssien suoritusjärjestyksestä voi poiketa opettajan luvalla.
  • KEMIA  ensimmäisenä lukuvuotena 1, 7, 2, toisena 3, 4, 8, kolmantena 5, 6
  • USKONTO kurssit saa suorittaa vapaasti missä järjestyksessä haluaa, UE07 viimeisenä.
  • ORTODOKSINEN USKONTO JA ISLAM lv 18-19 valittavana UO02 ja UI02.
  • FILOSOFIA FI01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • HISTORIA HI01 ensin, sen jälkeen numerojärjestyksessä, HI06 voi suorittaa periaatteessa jo ensimmäisellä vuosikurssilla.
  • YHTEISKUNTAOPPI YH01 ensin, sitten numerojärjestyksessä, poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Soveltavat kurssit voi suorittaa missä järjestyksessä ja millä vuosikurssilla tahansa. Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
  • PSYKOLOGIA PS01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Soveltavat PS07 ja PS08 voi tehdä ennen PS01 –kurssia.
  • MUSIIKKI MU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • KUVATAIDE KU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Diplomikurssia ennen täytyy olla suoritettuna 4 kuvataidekurssia.
  • LIIKUNTA  yleislinja+urlut 1, 6, 4, 2, 12, 3, 5, 8; liikuntapain.linja 13, 6, 1, 14, 4, 15, 16, 2, 12, 17, 3, 18, 5, 19, 8 Huom! 1. vuonna LI04 ja 2. vuonna LI03
  • TERVEYSTIETO TE01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • TIETOTEKNIIKKA (AT) AT01 ensin, sen jälkeen suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • OHJELMOINTI (OHJ) OHJ01 ensimmäisenä, OHJ01 korvaa AT01 kurssin, älä valitse molempia. Myöhemmistä OHJ kursseista, valitse ensin perusteet ja sitten vasta jatkokurssi esimerkiksi OHJ06->OHJ07, OHJ12->OHJ13
  • URHEILUVALMENNUS (VU) Ur­hei­lu­val­men­nus 21-22 suositellaan 1. vuodelle, 23 suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • TIEDE-kurssien suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa, BI03 ja BI05 ennen TIEDE3.
  • TEEMA-opinnot: TO02.1. Osana ja osallisena lähiympäristössä -kurssi suositellaan 2. tai 3. opintovuodelle.

Kurssien vastaavuustaulukko (OPS2016/OPS2021)

Jos sinulta puuttuu vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssi, katso mikä opintojakso uudessa opetussuunnitelmassa 2021 vastaa sitä. Jos taas uuden opetussuunnitelman 2021 opiskelijana haluat osallistua vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssille, katso minkä opintojakson kurssi korvaa. Lisätietoja saat aineenopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

Vastaavuustaulukko OPS2016/OPS2021

Lahden lyseon opiskelumateriaalit 2022–2023

OPS2021:n mukaan opiskelevien oppivelvollisten opiskelumateriaalit hankitaan opintojakson opettajan johdolla. Jos oppivelvollisuuden piiriin kuulumaton opiskelija osallistuu OPS2021:n opintojaksoille, hän saa tiedon opiskelumateriaalista opettajalta. Oppikirjahankinnoissa ei kannata kiirehtiä ennen ensimmäistä oppituntia, jolloin opettaja varmistaa oikean aineiston.

OPS2016:n mukaan opiskelevat hankkivat kirjoista uusimman painoksen tai digikirjoista uusimman version 6 tai 48 kuukautta. Digimuotoinen opiskelumateriaali hankitaan kurssin alkaessa opettajan johdolla, ellei toisin ilmoiteta.

 • Äidinkieli ja kirjallisuus  

  LOPS2021: 1. ja 2. vuosikurssin aineistot hankitaan opettajan johdolla oppivelvollisille: moduulit 1, 3+7,  4, 2+6, 5 ja 8.

  LOPS2016: Oppikirja voi olla paperi- tai digikirja. Sitä käytetään kaikilla kursseilla. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan tehtäväkirja (digi- tai paperikirja).

  • Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja sekä A4-kokoinen vihko.
  • 6: Särmä ja Tehtäviä 6 (Otava)
  • 7: Särmä (Otava). ÄI7.1 ei oppikirjaa (Särmä-vihkon voi ostaa halutessaan)
  • 8: Särmä ja Tehtäviä 8 (Otava)
  • 9: Särmä ja Tehtäviä 9 (Otava)
  • 11: Särmä Kielenhuolto digikirja (Otava)
  • LOPS2021 ÄI10o, ei oppikirjaa.

  DIGIKIRJAT: 

  • Särmä – suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja
  • Särmä – Tehtäviä 6 (Otava)
  • Särmä – Tehtäviä 8 (Otava)
  • Särmä – Tehtäviä 9 (Otava)
  • Särmä – Kielenhuolto (Otava)

  Englanti, A-kieli  

  Englannissa käytetään ainoastaan digikirjoja, ei paperikirjoja. HUOM! Kirjasarjasta ilmestyy vuosina 2021–2022 uusi versio nimeltään New Insights. Alla olevilla vanhan opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla käytetään kuitenkin vanhaa Insights-sarjaa, ei siis New Insights -sarjaa. 

  • w_ENA10.3: Ei oppikirjaa.
  • w_ENA10.4: Ei oppikirjaa.
  • w_ENA07: Syyslukukaudella käytössä Insights 7 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA08: Syys- ja kevätlukukaudella käytössä Insights 8 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA09: Abilities – englantia abiturienteille (ONL) (Otava)  

    Ranska, A-kieli  

  • RAA1–RAA2: Escalier 2 (LOPS 2016) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAA3–RAA4: Escalier 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAA5–RAA6: Escalier 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)

   Ranska, B3-kieli    

  • RAB31–RAB32: Le nouvel Escalier 1 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB33–RAB34: Le nouvel Escalier 2 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB35–RAB36: Escalier 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB37–RAB38: Escalier 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)

    Ruotsi, B1-kieli  

  • 11: Ilmoitetaan myöhemmin.
  • 6: Fokus 6 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 7: Fokus 7 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 8: Fokus Abi digikirja 12 kk (ONL) (Otava)

  Saksa, A-kieli

  • 1: Unter uns 1–2 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 2: Unter uns 1-2 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 3: Unter uns 3 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 4:  Unter uns 4 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy) (sama kuin lukuvuonna 20212022)
  • 5: Unter uns 5 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy)
  • 6: Bär ym.: Magazin.de 7 digikirja (ONL) (Otava) Saksan Kielioppi (ONL)
  • 7: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy) (sama kuin lukuvuonna 20212022)
  • 8: Sama oppi­kir­ja kuin 7. kurs­sil­la
  • 9: Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)

   Saksa, B3-kieli 

  • 1: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 1 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 2 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va) 

    Saksa, B2-kieli

  • 1: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 3 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 4 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 3: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 5 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 4: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 6 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 5: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 7 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 6: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 7: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava)
  • 8: Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava)
  • 9: Bär ym.: Magazin.de Abi (ONL) sama kuin 8.kurssilla 

   Espanja, B3-kieli   

  1. ja 2. vuosikussin aineisot hankitaan opettajan johdolla oppivelvollisille.

  • EAB31: Nos vemos 1 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB32: Nos vemos 2 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB33: Nos vemos 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB34: Nos vemos 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB35: Nos vemos 5 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB36: Nos vemos 6 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)

  Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat jatkavat kurssit 78 paperisilla oppimateriaaleilla:

  • W_EAB37: Acción 2 tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro)
  • W_EAB38: Acción 2 tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro)
  • W_Eab309: Abiespanja (Otava)

  Matematiikka A (pitkä matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen: Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  Opiskelija voi hankkia joko painetun tai digikirjan.  

  • 1–23: Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 5: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14: Vain digikirja (ks. Digikirjat) 
  • 15: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 17: Ei oppikirjaa 
  • 18: Ei oppikirjaa 
  • 20: Ei oppikirjaa 
  • 21: Ei oppikirjaa 
  • 23: Ei oppikirjaa  

  DIGIKIRJAT

  • 1–15: Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi)
  • 5: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14: Yo-kertaus: Tekijä, pitkä matematiikka -digikirja” (Sanoma Pro) 
  • 15: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro)  

    Matematiikka B (lyhyt matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen:  Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  •  1–9: Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 4: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka7 (SanomaPro) 
  • 8: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9: Digikirja. 

    DIGIKIRJAT

  • 1–9: Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi) 
  • 4: Ekonen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 7 (SanomaPro) 
  • 8: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9: Hassinen ym: YO-kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka (Sanoma Pro) 

    Fysiikka  

  • Fysiikka 6 (LOPS 2016): Sähkömagnetismi (SanomaPro) 
  • Fysiikka 7 (LOPS 2016): Aine ja säteily (SanomaPro)  
  • Fysiikka 8 (LOPS 2016): Yo-kertaus fysiikka
  • FY9: Ei oppikirjaa. 
  • FY10: Ei oppikirjaa. 
  • FY11: Ei oppikirjaa.
  • FY12: Polaris, koulun tähtitieto
  • FY13: Ei oppikirjaa.
  • FY14: Ei oppikirjaa.
  • FY17: Ei oppikirjaa.

  Kemia  

  (OPS 2021)

  • 1–2: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 1-2 Kemia ja minä, Kemia ja kestävä tulevaisuus (Otava)
  • 3: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 3 Molekyylit ja mallit (Otava)
  • 4: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 4 Kemiallinen reaktio (Otava)
  • 5: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 5  Kemiallinen energia ja kiertotalous (Otava)
  • 6: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 6 Kemiallinen tasapaino (Otava)
  • 7:  Huom! Tällä kurssilla vain digimateriaali, Mafynetti  yo-kertauskurssi, kemia
  • 8: Työkurssi, ei oppikirjaa
  • 9: Tutkimus ja teknologia, ei oppikirjaa

  (OPS 2016)

  • Opiskelija voi itse valita, hankkiiko paperi- vai digikirjan.
  • 5: Lehtiniemi, Turpeenoja; Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino (Otava)
  • 6: Huom! Tällä kurssilla vain digimateriaali, Mafynetti  yo-kertauskurssi, kemia (LOPS2016)
  • 7: Työkurssi, ei oppikirjaa.
  • 8: Tutkimus ja teknologia, ei oppikirjaa.

  Biologia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperi- vai digikirjan. HUOM! LOPS2021-opintojaksoihin on suositus hankkia digikirja! 

  LOPS2016

  • w_BI05: Happonen ym.: BIOS 5 Biologian sovellukset (SanomaPro, LOPS 2016) HUOM! Tämä kurssi järjestetään viimeisen kerran 3. jaksossa.
  • Muilla kursseilla ei ole oppikirjoja.

  LOPS2021

  • BI1-BI6 Iiris 1 -digisarja (SanomaPro, LOPS 2021).  

  Maantieto

  DIGIKIRJAT

  • GE01: Cantell ym.: GEOS1 Maailma muutoksessa (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE02: Cantell ym.: GEOS2 Sininen planeetta (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE03: Cantell ym.: GEOS3 Yhteinen maailma (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE04: Cantell ym. GEOS4 Geomedia – tutki, osallistu, vaikuta (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE05: Ei oppikirjaa.

  Historia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan.  

  • 1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi) 
  • 2: Forum II. Kansainväliset suhteet (Otava 2017) 
  • 3: Forum III. Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4: Forum IV. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava 2017) 
  • 5: Forum V. Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6: Forum VI. Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017) 
  • 7: Ei oppikirjaa 
  • 10: Ei oppikirjaa  

    DIGIKIRJAT  

  • 1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2: Forum II Kansainväliset suhteet. (Otava 2017) 
  • 3: Forum III Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Otava2017) 
  • 5: Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6: Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017)  

    Yhteiskuntaoppi  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan. 

  • 1: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2: Forum 2, Taloustieto (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017 tai uudempi painos) 
  • 4: Forum 4. Kansalaisen lakitieto (Otava 2018 tai uudempi painos) 
  • 5: Ei oppikirjaa.
  • 6: Ei oppikirjaa. 
  • 8: Ei oppikirjaa.
  • 11: Ei oppikirjaa.

  DIGIKIRJAT

  • 1: Forum 1 Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016) 
  • 2: Forum 2 Taloustieto (Otava 2016). 
  • 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017) 
  • 4: Forum 4: Kansalaisen lakitieto (Otava 2018)  

    Uskonto, evankelis-luterilainen

  Kaikilla opintojaksoilla käytetään Studeon kirjoja:

  • UE01: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS 2021)
  • UE02: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2021)
  • UE03: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2021)
  • w_UE04: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021, huom. uuden opsin kirja)
  • w_UE05: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2016, huom. vanhan opsin kirja)
  • UE06: Uskonto, tiede ja media (LOPS 2021, huom. uuden opsin kirja)
  • w_UE07: UE Uskonnon kertaus (LOPS 2021)
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeet materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. 

   Musiikki  

  • Musiikissa 1. ja 2. kursseilla käytetään Studeon materiaalia. Muilla (318) ei oppikirjaa.

   Terveystieto  

  • 4: Anttila, Koski, Nummenmaa: Terveystiedon kertauskurssi 1-3 (LOPS 2016). Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua.
  • 5: Ei oppikirjaa.

    Filosofia  

   STUDEO-KURSSIT 

  • Tunnistat studeokurssit kurssitarjottimelta kurssikoodin viimeisenä olevasta t-merkinnästä. 
  • Studeon kursseina lukuvuonna 2021-2022 järjestetään ryhmät: w_ FI02.3t, w_FI02.5t, w_FI02.6t, w_FI02.7t, W_FI02.9t, w_FI02.10t, w_ FI04.1t Kurssimateriaalit: 
  • StudeoFI2 Etiikka (LOPS 2016) 
  • StudeoFI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS 2016) 
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita Studeo-materiaalien hankkimiseen saa kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. Ohjeita sähköisten materiaalien hankkimiseen löydät myös Wilma-tiedotteesta ”Ohjeita opiskelijalle digi-kirjojen hankintaan”. 
  • MUUT KURSSIT
  • Muissa kuin Studeo-ryhmissä opiskelija voi valita vapaasti oppikirjan digitaalisen tai perinteisen paperikirjaversion. Studeoryhmät on lueteltu Studeokurssien kohdalla, muut käyttävät Minerva-oppikirjasarjaa.  
  • FI01: Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun. LOPS 2021 (Edita) Huomaa: w_FI01 opiskellaan siis jo LOPS2021 mukaisesti FI01-kurssilla.   
  • w_FI02: Hallamaa,Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 2 Etiikka. (Edita) 
  • w_FI03: Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 3 Yhteiskuntafilosofia (Edita) 

  DIGIKIRJAT: 

  • FI01: Minerva 1 (LOPS 2021) Huomaa oikea LOPS! 
  • FI02: Minerva 2
  • FI03: Minerva 3 

   Opinto-ohjaus  

  • OP1: Studeon OP1 Minä opiskelijana (LOPS2021) 
  • OP2: Studeon OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS2021!)  
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua. 

  Psykologia

  STUDEON KIRJAT opintojaksoilla/kursseilla 17.

  Katso kumman LOPSin mukainen kirja on käytössä opintojaksollasi/kurssillasi.

  • PS01: Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021)
  • PS02: Kehittyvä ihminen (LOPS 2021)
  • PS03: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021)
  • PS04: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016) kursseilla w_PS04.1 ja w_PS04.2
  • PS04: Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) opintojaksolla PS04.1
  • PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016) kursseilla w_PS05.1 ja w_PS05.2
  • PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) opintojaksolla PS05.1
  • PS06: PS Kertauskirja 15 (LOPS 2016) kursseilla w_PS06.1 ja w_PS06.2
  • PS07: PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016/LOPS 2021)
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin/opintojakson alkua.

  MUUT

  • PS08: Ei oppikirjaa.
  • PS09: Ei oppikirjaa.