Hyppää sisältöön

Opintojen suunnittelu

Lukiokoulutus uudistui

Lukiokoulutuksessa kurssit muuttuivat opintojaksoiksi, jotka kootaan yhdestä tai useammista moduuleista.  Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.

Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Jaksoista käytetään nimitystä periodi. Lukuvuodessa on viisi periodia.

Kurssitarjottimesta käytetään nimitystä opintotarjotin.

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja ryhmänohjaajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja aineiden oppitunneilla sekä ryhmänohjaustuokioissa.

Lahden lyseossa teemme parhaamme antaaksemme opiskelijoillemme hyvät olosuhteet itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen niin opiskelussa kuin urheilussakin. Hyviin tuloksiin sekä opiskelussa että lukion toisessa erityistehtävässä urheilussa pääsee vain säännöllisellä, ahkeralla ja johdonmukaisella työllä.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 opintopistettä), ylioppilastutkinto hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta. Kumpaakin varten täytyy valmistautua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Oma opinto-ohjaajasi auttaa opiskelusuunnitelman tekemisessä. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3,5 tai 4 vuoteen oman opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojaksovalintojen (OPS 2021) muutoksia voit tehdä Wilman opintotarjottimella aina edellisen periodin päättö- eli koeviikon alkuun saakka. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi tai ainekohtaisissa kysymyksissä aineenopettajaan.

 • Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet periodien työjärjestyksiin lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Valtakunnallisten valinnaisten ja lukiokohtaisten opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

  Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja ylioppilastutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

  Lukio-opintojen aikana tehdään kolme suunnitelmaa:

  • opinto-ohjelma
  • ylioppilastutkintosuunnitelma
  • jatko-opintosuunnitelma.

  Nämä kolme suunnitelmaa kytkeytyvät toisiinsa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa tarvittavia opintojaksoja. Jatko-opinnot voivat vaatia tiettyjen aineiden oppimäärän osaamista ja tiettyjen kokeiden suorittamista ylioppilastutkinnossa.

  Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon: urheilijat (171/430/03) ja muut opiskelijat (valtioneuvoston asetus 955/02). Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot. Valitut opintojaksot sijoittuvat tuntikaavion mukaan opiskelupäivän ja -viikon lukujärjestykseen. Opintojen suunnittelulomakkeen avulla opiskelija valitsee Wilman opintotarjottimelta keväällä seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa. Wilman kautta valintoja voi tehdä myös Lahden lukio Gaudiasta. Opintojaksoista ja niiden sisällöistä saa tietoa Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma.

 • Opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja suorittaa vähintään 40 opintopistettä lukuvuoden aikana (20 opintopistettä syyslukukaudella ja 20 opintopistettä kevätlukukaudella). Periodin työmäärän tulee olla vähintään kahdeksan suoritettua opintopistettä.

  Lukuaineiden osalta Lahden lyseon opiskelijan on lukion sääntöjen mukaan suoritettava vähintään kolme lukuainetta periodissa ja  urheilulinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kaksi lukuainetta periodissa. Työmäärää koskevista ohjeista voi poiketa rehtorin perustellusta syystä antamalla luvalla.

  Jos kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena ei enää tule 20 opintopistettä / lukukausi, opintotuen saamikseksi riittää kaksi kirjoitettavaa ainetta kevään ja/tai syksyn ylioppilastutkintokerralla.

Aine- ja opintovalinnat sekä niiden muutokset

OPS 2021:ssä kurssit korvautuivat opintojaksoilla. Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan Wilman opetussuunnitelmassa moduuleilla.  Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.  Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteinä. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan.

 • Lukio-opintojen minimimäärä on 150 opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi erityistehtävälinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan suorittavan noin 60 opintopistettä ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden noin 30 opintopistettä lukuvuodessa, jos tavoitteena on valmistua lukiosta kolmessa vuodessa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimimäärä, esimerkiksi vähintään 154160 opintopistettä.

 • Sähköinen ainevalintakysely täytetään heti yhteishaun valintojen vahvistuttua kesäkuussa. Valituksi tullut saa kyselyn Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opinto-ohjaajat tekevät kesäkuussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille opintojaksovalinnat ensimmäiseen periodiin ja alustavia opintojaksovalintoja myös periodeihin 25.  Ensimmäisen periodin lukujärjestys tarkistetaan ryhmänohjaajan kanssa ensimmäisenä opiskelupäivänä.  Periodien 2.5. valintoja tarkistetaan ja muokataan opinto-ohjaajan kanssa OP01-opintojaksolla.

  Jatkavat opiskelijat tekevät opintovalinnat seuraavalle lukuvuodelle Wilmassa huhti-toukokuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Opintotarjotin on näkyvillä Wilmassa.

 • Seuraavan periodin opintojaksovalintoja voi muuttaa itse tai opinto-ohjaajan kautta päättyvän periodin koeviikon ensimmäiseen päivään mennessä. Jos opiskelija haluaa suorittaa useampia saman aineen pakollisia opintojaksoja samassa periodissa, tulee opiskelijan keskustella etukäteen aineenopettajan kanssa. Jos aineenopettaja hyväksyy tämän, opintojaksomuutokset tehdään opinto-ohjaajan kanssa.

  Muista olla yhteydessä opinto-ohjaajaasi, jos olet epävarma muutoksista. Ota aina yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, jos olet vaihtamassa matematiikan tai kielen oppimäärää.

 • Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Ensin on keskusteltava aineenopettajan kanssa, jonka jälkeen muutos oppimäärään tehdään opinto-ohjaajan kanssa. Vähintään yhdestä kielestä on kuitenkin suoritettava pitkän oppimäärän mukaiset pakolliset opintojaksot.

  Pitkän matematiikan oppimäärän hyväksytyt opintojaksot lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopistemäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot vastaavat sisällöiltään toisiaan:

  SIIRTYVÄT ARVOSANAT OPINTOJAKSOISTA OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN

  • MAA2MAB2
  • MAA3MAB3
  • MAA6MAB8
  • MAA8MAB5
  • MAA9MAB7

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia tai paikallisia lukiokohtaisia valinnaisia opintojaksoja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

  Jos aiot osallistua lyhyen matematiikan yo-kokeeseen, huomioi, että MAA03 korvaa pääsääntöisesti MAB03:n. MAB03 suositellaan käytävän uudelleen ainakin, jos MAA03:sta siirtyvä arvosana on 4. MAA02 ei sisällä lukujonoja, joten MAB02 suositellaan käytäväksi, vaikka olisi saanut siirretyn arvioinnin MAA02:sta.

  Suoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa. Opintopisteiden kokonaismäärää ei lisää pitkän oppimäärän opintojakso, jonka sisältö vastaa opiskelijan lyhyessä oppimäärässä suorittaman opintojakson sisältöä.

  Opiskelijan pyytäessä järjestetään niin sanottu osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson kokeella. Ilmoittautuminen tehdään uusintailmoittautumisen kautta Lahden lyseon verkkosivulla (etusivun uutinen joka periodin alkupuolella). Lisäksi palautetaan lyhyen matematiikan opettajalle Wilman Tulosteet-kohdasta Opintojakson suorittaminen itsenäisesti -lomake, johon on merkitty perusteluksi ”osaamistasotentti”. Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle, jonka arvosana on neljä.

  Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja oppimäärää vaihtamatta. Hänen tulee kuitenkin noudattaa opintojaksojen suositeltua suoritusjärjestystä. Tällöin kyseiset opintojaksot voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän valinnaisiksi tai paikallisiksi lukiokohtaisiksi valinnaisiksi opintojaksoiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojaksosuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojen suunnittelulomakkeeseen. Avaa pdf-lomake:

Opintojen suunnittelulomake OPS2021 (päivitetty 3.4.2024)

Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä opintojaksot, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa (esimerkiksi SAA, RAA). Kielissä ja matematiikassa opintojaksot suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Reaaliaineissa opiskellaan pääsääntöisesti opintojakso 1 ensin ja sen jälkeen suositellaan yleensä numerojärjestystä.

OPS2021 mukaan kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli periodien (esim. RUB11+12, ENA1+2, MAA02). Näistä arviointi tulee vasta, kun koko opintojakso on suoritettu.

 • Opintojen suunnittelulomaketta tarkentavia tietoja aineittain

  • ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ensimmäisenä lukuvuotena 1, 3+7, 4, toisena lukuvuotena 2+6, 5, 8. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 9, 10 ja 11 tehdään abivuonna. Kielenhuoltokurssin ÄI13 voi suorittaa joko 2. tai 3. vuonna (painotus abivuonna). Lukuvuoden 24-25 ainoa ÄI13-ryhmä on periodissa 1 ja suunnattu lähinnä kolmosille, mutta sinne voi tulla myös kakkosia, jos mahtuu. ÄI11o kirjallisuusdiplomin voi tehdä itselleen sopivana ajankohtana.
  • SUOMI TOISENA KIELENÄ ensimmäisenä lukuvuotena 1, 3+7, 4, toisena lukuvuotena 2+6, 5, 8. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 9, 10 ja 11 tehdään abivuonna. S2-opetus järjestetään ainoastaan Gaudiassa.
  • KIELET ENA7*- ja RUB17*-opintojaksot 2. vuoden 5. periodissa on tarkoitettu syksyn yo-kokeeseen osallistuville. Lue lisää englannin etenemisjärjestyksestä ja hitaasti etenevistä ryhmistä (H). SAA07 valitaan 1. periodiin, SAA08 on 2. periodissa. SAA10/SAB210* Sprachdiplom ilmoittautuminen 6. periodiin ja saksan opettajalle.
  • MATEMATIIKASSA on yksi kaikille yhteinen MAY-opintojakso, jonka jälkeen jatketaan joko pitkän tai lyhyen matematiikan opintoja. 
  • PITKÄ MATEMATIIKKA pakollisista opintojaksoista ensimmäisenä vuonna käydään MAY1, MAA2 alkuosa (2 op), MAA3, MAA2 loppuosa (1 op) ja MAA4, toisena vuonna MAA5, MAA6, MAA9 ja MAA7 sekä kolmantena vuonna MAA8. Valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista käydään 1. tai 2. vuonna MAA11 ja 3. vuonna MAA10 ja MAA12. Lukiokohtaisista opintojaksoista kannattaa valita ainakin 3. vuonna 3. periodista yo-kertaus MAA13, josta on tarjolla vain 4 op:n opintojaksot. 4 op:n kertaukset on merkitty a- ja b-kirjaimin (valitaan molemmat samalla ryhmätunnuksella esimerkiksi MAA13.3a ja MAA13.3b). Jos tarvitset jo aiemmin kertausta tai lisäharjoitusta, valitse 1. tai 2. vuonna MAA15 ja 2. vuonna MAA16.  Enemmän matematiikasta kiinnostuneet voivat valita 2. tai 3. vuonna opintojaksot MAA17 ja MAA19 sekä 3. vuonna MAA18.
  • LYHYT MATEMATIIKKA lyhyen matematiikan opintojakso 8 on keväällä tarjolla lyhyen matematiikan syksyllä kirjoittaville. Jos vaihdoit pitkästä matematiikasta lyhyeen ja aiot kirjoittaa matematiikan, huomioi, että MAB03 suositellaan käytävän uudelleen ainakin, jos MAA03:stä siirtyvä arvosana on 4. MAA02 ei sisällä lukujonoja, joten MAB02 suositellaan käytäväksi, sillä talousmatematiikan opintojaksolla tarvitset lukujonoja. Jos MAB02 jää 2. vuodelle, se on käytävä ennen MAB06+07:ää. Jos siirryt kakkosvuonna lyhyeen matematiikkaan ja ehdit opiskella MAA09, siellä lukujonot käydään (jos arvosana 4, suositellaan käytäväksi MAB02 uudelleen).
  • BIOLOGIA BI01 ei ole välttämätön ennen BI02+BI03.  BI01 on suoritettava ennen BI04. BI04 on suoritettava ennen BI05 ja BI06. BI06 voi suorittaa ennen BI05.
  • MAANTIEDE GE01 ensin, sen jälkeen suositellaan suorittamista numerojärjestyksessä.
  • FYSIIKKA 1, 2 , 3, 4, 10, 5, 6, 11, 12, 7, 8, 9. FY04 pitää olla käytynä ennen FY10, FY6 pitää olla käytynä ennen FY11. Poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Opintojaksojen 14, 15 ja 18 suoritusjärjestys on vapaa.
  • KEMIA  ensimmäisenä lukuvuotena 1, 2, (8), 3 toisena 4, 5, 6, 8, 9 kolmantena 7 jos kirjoitat syksyllä (haluat kerrata koko alueen kesällä). Jos kirjoitat keväällä tai haluat tasata työmäärää ensimmäisenä lukuvuotena 1, 2, (8), 3 toisena 4, 5, 8, 9 kolmantena 6, 7. Opintojaksot 6 ja 7 tarjotaan 1. periodissa, joten myös syksyn kirjoittaja ehtii tehdä silloin. Keväällä kirjoittaville 6 ja 7 tarjolla 2.3. periodeissa.
  • USKONTO opintojaksot saa suorittaa vapaasti missä järjestyksessä haluaa, UE07 viimeisenä.
  • ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Opintojaksoja voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta pakolliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi ensin. ET1 ja ET2 tarjotaan lyseossa vuorovuosina. Lukuvuonna 2024–2025 ET2 tarjotaan lyseossa 2. periodissa. ET1 tarjotaan seuraavan kerran lukuvuonna 20252026. Muut opintojaksot valitaan Gaudiasta. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot eivät ole tarjolla joka lukuvuosi, joten niille kannattaa osallistua heti kun opintojakso on tarjolla. Jos ET-ryhmät eivät toteudu, valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti lyseon opettajan kanssa sovittavassa järjestyksessä. Pakolliset opintojaksot suoritetaan lähiopetuksena.
  • FILOSOFIA FI1 suoritetaan en­sin, mielellään viimeistään 1. opiskeluvuotena, mutta viimeistään 2. opiskeluvuotena. FI1 jäl­keen suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • YHTEISKUNTAOPPI YH01 ensin, pakolliset ja valtakunnallinen valinnainen voi suorittaa missä järjestykessä tahansa. Lukiokohtaiset opintojaksot voi suorittaa missä järjestyksessä ja millä vuosikurssilla tahansa. Lukiokohtaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. YH10 on tarjolla yhdistettynä UV25-opintojaksona ja sen voivat valita muutkin kuin kilpaurheilijat, järjestetään toisessa periodissa syksyllä 2024. YH07 yhteiskunnallinen vaikuttaminen järjestetään 4. periodissa keväällä 2025, kun kuntavaalit ovat ajankohtaiset. YH5 järjestetään viidennessä periodissa keväällä 2025.
  • PSYKOLOGIA PS01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Soveltavat PS07 ja PS08 voi tehdä ennen PS01-opintojaksoa.
  • Joko KUVATAITEESTA tai MUSIIKISTA on tehtävä vähintään kaksi pakollista opintojaksoa. Toisesta riittää yksi. MU01 / KU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Jos teet kuvataiteen lukiodiplomin KULD2, on oltava 4 suoritettua kuvataiteen opintojaksoa. Samalla koodilla KULD2 kanssa on tarjolla oma taideprojekti KU12, jonka voi tehdä, jos haluaa kuvataiteen opintoja syventävästi ilman lukiodiplomia.
  • LIIKUNTA pakolliset opintojaksot LI1 ja LI2 on valittava eri lukuvuosille, ei molempia  samalle lukuvuodelle. Yleislinja+urlut 1, LILD4, 21, 3, 2, 10, 4, 5, 6. Liikuntapain.linja 11, LILD4, 1, 12, 3, 13, 14, 2, 10, 15, 4, 16, 5, 17, 6. Liikuntapainotteisen linjan eräretkiopintojakson LI16 va­lin­ta edel­lyt­tää, että on suo­rit­ta­nut en­nen sitä vä­hin­tään kol­me opintojaksoa LI1LI4 ja vähintään kolme opintojaksoa LI 11–15 siten, että liikuntapainotteisen linjan opintojaksoja on valittu sekä 1. että 2. vuosikurssin aikana.
  • TERVEYSTIETO TE1 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • URHEILUVALMENNUS UV21 ja UV22 ovat urheilulinjalaisille pakollisia. UV23 Tiedostava urheilija on 1.-2. vsk urheilulukiolaisille ja kilpaurheilijoille tarkoitettu opintojakso, UV25 Urheilu ammattina on 2.3. vuosikurssien urheilulukiolaisille ja kilpaurheilijoille tarkoitettu opintojakso.
  • OPINTO-OHJAUS OP01 ensimmäisen vuoden 1. periodissa oman ohjausryhmän kanssa (oma opo), OP02  toisen vuoden 3. tai 4. periodissa (ei tarvitse olla oman opon ryhmä). OP09 millä tahansa vuosikurssilla.
  • OHJELMOINTI OHJ11 Visual Basic, C# jatko. Tutustutaan syvemmin Visual Basic:n ja C# ominaisuuksiin. Opintojakson aikana tehdään laajempia ohjelmakokonaisuuksia ja pelejä. 

Kurssien vastaavuustaulukko (OPS2016/OPS2021)

Jos sinulta puuttuu vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssi, katso mikä opintojakso uudessa opetussuunnitelmassa 2021 vastaa sitä. Jos taas uuden opetussuunnitelman 2021 opiskelijana haluat osallistua vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssille, katso minkä opintojakson kurssi korvaa. Lisätietoja saat aineenopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

Vastaavuustaulukko OPS2016/OPS2021

Lahden lyseon opiskelumateriaalit

OPS2021:n mukaan opiskelevien oppivelvollisten opiskelumateriaalit hankitaan opintojakson opettajan johdolla. Jos oppivelvollisuuden piiriin kuulumaton opiskelija osallistuu OPS2021:n opintojaksoille, hän saa tiedon opiskelumateriaalista opettajalta. Materiaalihankinnoissa ei kannata kiirehtiä ennen ensimmäistä oppituntia, jolloin opettaja varmistaa oikean aineiston.

 • Äidinkieli ja kirjallisuus  

  LOPS2021: 1. ja 2. vuosikurssin aineistot hankitaan opettajan johdolla oppivelvollisille: moduulit 1, 3+7,  4, 2+6, 5 ja 8.

  LOPS2016: Oppikirja voi olla paperi- tai digikirja. Sitä käytetään kaikilla kursseilla. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan tehtäväkirja (digi- tai paperikirja).

  • Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja sekä A4-kokoinen vihko.
  • 6: Särmä ja Tehtäviä 6 (Otava)
  • 7: Särmä (Otava). ÄI7.1 ei oppikirjaa (Särmä-vihkon voi ostaa halutessaan)
  • 8: Särmä ja Tehtäviä 8 (Otava)
  • 9: Särmä ja Tehtäviä 9 (Otava)
  • 11: Särmä Kielenhuolto digikirja (Otava)
  • LOPS2021 ÄI10o, ei oppikirjaa.

  DIGIKIRJAT: 

  • Särmä – suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja
  • Särmä – Tehtäviä 6 (Otava)
  • Särmä – Tehtäviä 8 (Otava)
  • Särmä – Tehtäviä 9 (Otava)
  • Särmä – Kielenhuolto (Otava)

  Englanti, A-kieli  

  • ENA1-8 New Insights (ONL) (Otava)
  • ENA9 Abilities (ONL) (Otava) – englantia abiturienteille
  • ENA11-tukikurssilla Heroes
  • ENA12- ja ENA13-tukikursseilla ei oppikirjaa

    Ranska, A-kieli  

  • RAA1–RAA2: Escalier 2 (LOPS 2016) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAA3–RAA4: Escalier 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAA5–RAA6: Escalier 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)

   Ranska, B3-kieli    

  • RAB31–RAB32: Le nouvel Escalier 1 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB33–RAB34: Le nouvel Escalier 2 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB35–RAB36: Escalier 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)
  • RAB37–RAB38: Escalier 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Sanoma Pro)

    Ruotsi, B1-kieli  

  • 11: Ilmoitetaan myöhemmin.
  • 6: Fokus 6 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 7: Fokus 7 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 8: Fokus Abi digikirja 12 kk (ONL) (Otava)

  Saksa, A-kieli

  • 1: Unter uns 1–2 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 2: Unter uns 1-2 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 3: Unter uns 3 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 4:  Unter uns 4 (LOPS2021) (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy) (sama kuin lukuvuonna 20212022)
  • 5: Unter uns 5 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy)
  • 6: Bär ym.: Magazin.de 7 digikirja (ONL) (Otava) Saksan Kielioppi (ONL)
  • 7: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy) (sama kuin lukuvuonna 20212022)
  • 8: Sama oppi­kir­ja kuin 7. kurs­sil­la
  • 9: Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)

   Saksa, B3-kieli 

  • 1: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 1 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 2 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va) 

    Saksa, B2-kieli

  • 1: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 3 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 4 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 3: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 5 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 4: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 6 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 5: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 7 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 6: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 7: Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava)
  • 8: Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava)
  • 9: Bär ym.: Magazin.de Abi (ONL) sama kuin 8.kurssilla 

   Espanja, B3-kieli   

  1. ja 2. vuosikussin aineisot hankitaan opettajan johdolla oppivelvollisille.

  • EAB31: Nos vemos 1 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB32: Nos vemos 2 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB33: Nos vemos 3 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB34: Nos vemos 4 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB35: Nos vemos 5 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)
  • EAB36: Nos vemos 6 (LOPS 2021) digikirja 12 kk (Otava)

  Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat jatkavat kurssit 78 paperisilla oppimateriaaleilla:

  • W_EAB37: Acción 2 tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro)
  • W_EAB38: Acción 2 tekstikirja ja harjoituskirja (SanomaPro)
  • W_Eab309: Abiespanja (Otava)

  Matematiikka A (pitkä matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen: Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  Opiskelija voi hankkia joko painetun tai digikirjan.  

  • 1–23: Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 5: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14: Vain digikirja (ks. Digikirjat) 
  • 15: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 17: Ei oppikirjaa 
  • 18: Ei oppikirjaa 
  • 20: Ei oppikirjaa 
  • 21: Ei oppikirjaa 
  • 23: Ei oppikirjaa  

  DIGIKIRJAT

  • 1–15: Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi)
  • 5: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13: Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14: Yo-kertaus: Tekijä, pitkä matematiikka -digikirja” (Sanoma Pro) 
  • 15: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro)  

    Matematiikka B (lyhyt matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen:  Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  •  1–9: Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 4: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka7 (SanomaPro) 
  • 8: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9: Digikirja. 

    DIGIKIRJAT

  • 1–9: Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi) 
  • 4: Ekonen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 7 (SanomaPro) 
  • 8: Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9: Hassinen ym: YO-kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka (Sanoma Pro) 

    Fysiikka  

  • Fysiikka 6 (LOPS 2016): Sähkömagnetismi (SanomaPro) 
  • Fysiikka 7 (LOPS 2016): Aine ja säteily (SanomaPro)  
  • Fysiikka 8 (LOPS 2016): Yo-kertaus fysiikka
  • FY9: Ei oppikirjaa. 
  • FY10: Ei oppikirjaa. 
  • FY11: Ei oppikirjaa.
  • FY12: Polaris, koulun tähtitieto
  • FY13: Ei oppikirjaa.
  • FY14: Ei oppikirjaa.
  • FY17: Ei oppikirjaa.

  Kemia  

  (OPS 2021)

  • 1–2: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 1-2 Kemia ja minä, Kemia ja kestävä tulevaisuus (Otava)
  • 3: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 3 Molekyylit ja mallit (Otava)
  • 4: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 4 Kemiallinen reaktio (Otava)
  • 5: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 5  Kemiallinen energia ja kiertotalous (Otava)
  • 6: Liljeblad, Molander, Turpeenoja; Mooli 6 Kemiallinen tasapaino (Otava)
  • 7:  Huom! Tällä kurssilla vain digimateriaali, Mafynetti  yo-kertauskurssi, kemia
  • 8: Työkurssi, ei oppikirjaa
  • 9: Tutkimus ja teknologia, ei oppikirjaa

  (OPS 2016)

  • Opiskelija voi itse valita, hankkiiko paperi- vai digikirjan.
  • 5: Lehtiniemi, Turpeenoja; Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino (Otava)
  • 6: Huom! Tällä kurssilla vain digimateriaali, Mafynetti  yo-kertauskurssi, kemia (LOPS2016)
  • 7: Työkurssi, ei oppikirjaa.
  • 8: Tutkimus ja teknologia, ei oppikirjaa.

  Biologia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperi- vai digikirjan. HUOM! LOPS2021-opintojaksoihin on suositus hankkia digikirja! 

  LOPS2016

  • w_BI05: Happonen ym.: BIOS 5 Biologian sovellukset (SanomaPro, LOPS 2016) HUOM! Tämä kurssi järjestetään viimeisen kerran 3. jaksossa.
  • Muilla kursseilla ei ole oppikirjoja.

  LOPS2021

  • BI1-BI6 Iiris 1 -digisarja (SanomaPro, LOPS 2021).  

  Maantieto

  DIGIKIRJAT

  • GE01: Cantell ym.: GEOS1 Maailma muutoksessa (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE02: Cantell ym.: GEOS2 Sininen planeetta (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE03: Cantell ym.: GEOS3 Yhteinen maailma (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE04: Cantell ym. GEOS4 Geomedia – tutki, osallistu, vaikuta (SanomaPro, LOPS 2021)
  • GE05: Ei oppikirjaa.

  Historia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan.  

  • 1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi) 
  • 2: Forum II. Kansainväliset suhteet (Otava 2017) 
  • 3: Forum III. Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4: Forum IV. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava 2017) 
  • 5: Forum V. Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6: Forum VI. Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017) 
  • 7: Ei oppikirjaa 
  • 10: Ei oppikirjaa  

    DIGIKIRJAT  

  • 1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2: Forum II Kansainväliset suhteet. (Otava 2017) 
  • 3: Forum III Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Otava2017) 
  • 5: Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6: Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017)  

    Yhteiskuntaoppi  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan. 

  • 1: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2: Forum 2, Taloustieto (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017 tai uudempi painos) 
  • 4: Forum 4. Kansalaisen lakitieto (Otava 2018 tai uudempi painos) 
  • 5: Ei oppikirjaa.
  • 6: Ei oppikirjaa. 
  • 8: Ei oppikirjaa.
  • 11: Ei oppikirjaa.

  DIGIKIRJAT

  • 1: Forum 1 Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016) 
  • 2: Forum 2 Taloustieto (Otava 2016). 
  • 3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017) 
  • 4: Forum 4: Kansalaisen lakitieto (Otava 2018)  

    Uskonto, evankelis-luterilainen

  Kaikilla opintojaksoilla käytetään Studeon kirjoja:

  • UE01: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS 2021)
  • UE02: Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2021)
  • UE03: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2021)
  • w_UE04: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021, huom. uuden opsin kirja)
  • w_UE05: Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2016, huom. vanhan opsin kirja)
  • UE06: Uskonto, tiede ja media (LOPS 2021, huom. uuden opsin kirja)
  • w_UE07: UE Uskonnon kertaus (LOPS 2021)
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeet materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. 

   Musiikki  

  • Musiikissa 1. ja 2. kursseilla käytetään Studeon materiaalia. Muilla (318) ei oppikirjaa.

   Terveystieto  

  • 4: Anttila, Koski, Nummenmaa: Terveystiedon kertauskurssi 1-3 (LOPS 2016). Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua.
  • 5: Ei oppikirjaa.

    Filosofia  

   STUDEO-KURSSIT 

  • Tunnistat studeokurssit kurssitarjottimelta kurssikoodin viimeisenä olevasta t-merkinnästä. 
  • Studeon kursseina lukuvuonna 2021-2022 järjestetään ryhmät: w_ FI02.3t, w_FI02.5t, w_FI02.6t, w_FI02.7t, W_FI02.9t, w_FI02.10t, w_ FI04.1t Kurssimateriaalit: 
  • StudeoFI2 Etiikka (LOPS 2016) 
  • StudeoFI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS 2016) 
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita Studeo-materiaalien hankkimiseen saa kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. Ohjeita sähköisten materiaalien hankkimiseen löydät myös Wilma-tiedotteesta ”Ohjeita opiskelijalle digi-kirjojen hankintaan”. 
  • MUUT KURSSIT
  • Muissa kuin Studeo-ryhmissä opiskelija voi valita vapaasti oppikirjan digitaalisen tai perinteisen paperikirjaversion. Studeoryhmät on lueteltu Studeokurssien kohdalla, muut käyttävät Minerva-oppikirjasarjaa.  
  • FI01: Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun. LOPS 2021 (Edita) Huomaa: w_FI01 opiskellaan siis jo LOPS2021 mukaisesti FI01-kurssilla.   
  • w_FI02: Hallamaa,Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 2 Etiikka. (Edita) 
  • w_FI03: Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 3 Yhteiskuntafilosofia (Edita) 

  DIGIKIRJAT: 

  • FI01: Minerva 1 (LOPS 2021) Huomaa oikea LOPS! 
  • FI02: Minerva 2
  • FI03: Minerva 3 

   Opinto-ohjaus  

  • OP1: Studeon OP1 Minä opiskelijana (LOPS2021) 
  • OP2: Studeon OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS2021!)  
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua. 

  Psykologia

  STUDEON KIRJAT opintojaksoilla/kursseilla 17.

  Katso kumman LOPSin mukainen kirja on käytössä opintojaksollasi/kurssillasi.

  • PS01: Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021)
  • PS02: Kehittyvä ihminen (LOPS 2021)
  • PS03: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021)
  • PS04: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016) kursseilla w_PS04.1 ja w_PS04.2
  • PS04: Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) opintojaksolla PS04.1
  • PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016) kursseilla w_PS05.1 ja w_PS05.2
  • PS05: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) opintojaksolla PS05.1
  • PS06: PS Kertauskirja 15 (LOPS 2016) kursseilla w_PS06.1 ja w_PS06.2
  • PS07: PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016/LOPS 2021)
  • Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin/opintojakson alkua.

  MUUT

  • PS08: Ei oppikirjaa.
  • PS09: Ei oppikirjaa.