Hyppää sisältöön

Opintojen suunnittelu

Lukiokoulutus uudistuu

Uudessa lukiokoulutuksessa kursseista tulee opintojaksoja, jotka kootaan moduuleista.  Jatkossa oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.

Myös opintopisteet tulevat osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Jaksoista käytetään nimitystä periodi. Lukuvuodessa on viisi periodia.

Kurssitarjottimesta käytetään nimitystä opintotarjotin.

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja muiden aineiden oppitunneilla.

Lukio tekee parhaansa antaakseen opiskelijoilleen hyvät olosuhteet itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen niin opiskelussa kuin urheilussakin. Hyviin tuloksiin sekä opiskelussa että lukion toisessa erityistehtävässä urheilussa pääsee vain jatkuvilla ponnistuksilla ja uutteralla, johdonmukaisella työllä.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 op tai 75 kurssia), ylioppilastutkinto hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta. Kumpaakin varten täytyy valmistautua pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Oma opinto-ohjaajasi auttaa opiskelusuunnitelman tekemisessä. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3½ tai 4 vuoteen oman opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojaksovalintojen (OPS2021) ja kurssivalintojen (2016) muutoksia voit tehdä Wilman kurssitarjottimella aina edellisen periodin päättö- eli koeviikon alkuun saakka. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan opinto-ohjaajaasi tai ainekohtaisissa kysymyksissä aineenopettajaan.

 • Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet jaksoittaiseen työjärjestykseen lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita. Syventävien ja soveltavien kurssien myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

  Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

  Lukio-opintojen aikana tehdään kolme suunnitelmaa:

  • opinto-ohjelma
  • ylioppilastutkintosuunnitelma
  • jatko-opintosuunnitelma.

  Nämä kolme suunnitelmaa kytkeytyvät toisiinsa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa tarvittavia kursseja. Jatko-opinnot voivat vaatia tiettyjen aineiden oppimäärän osaamista ja tiettyjen kokeiden suorittamista ylioppilastutkinnossa.

  Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon: urheilijat (171/430/03) ja muut opiskelijat (valtioneuvoston asetus 955/02). Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot/kurssit. Tuntikaavion mukaan valitut opintojaksot/kurssit sijoittuvat opiskelupäivän ja -viikon eri tunneille. Opintojen suunnittelulomakkeen avulla opiskelija valitsee Wilman kurssitarjottimelta keväällä seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa/kurssinsa. Wilman kautta valintoja voi tehdä myös muista kaupungin lukioista. Opintojaksoista/kursseista ja niiden sisällöistä saa tietoa Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma.

 • Opintotuen saamisen edellytyksenä on, että opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja suorittaa vähintään 20 kurssia tai 40 opintopistettä lukuvuoden aikana (10 kurssia/20 opintopistettä syyslukukaudella ja 10 kurssia/20 opintopistettä kevätlukukaudella). Periodin työmäärän tulee olla vähintään kahdeksan suoritettua opintopistettä / neljä suoritettua kurssia.

  Lukuaineiden osalta Lahden lyseon opiskelijan on lukion sääntöjen mukaan suoritettava vähintään kolme lukuainetta periodissa ja  urheilulinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kaksi lukuainetta periodissa. Työmäärää koskevista ohjeista voi poiketa rehtorin perustellusta syystä antamalla luvalla.

  Jos kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena ei enää tule 20 opintopistettä tai 10 kurssia / lukukausi, opintotuen saamikseksi riittää kaksi kirjoitettavaa ainetta kevään tai syksyn yo-tutkintokerralla.

Aine- ja opintovalinnat sekä niiden muutokset

Uudessa OPS2021 kurssit korvautuivat opintojaksoilla. Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhdestä oppiaineesta. Tämän lisäksi opintopisteet tulevat osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteinä.

 • Lukio-opintojen minimimäärä on 150 opintopistettä tai 75 kurssia. Syventäviä kursseja tulee valita vähintään 10 (20 opintopistettä), lisäksi erityislinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimikurssimäärä, esim. vähintään 77-80 kurssia (154-160 opintopistettä). Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan ottavan vähintään 30 kurssia (60 opintopistettä) ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden 15 kurssia (30 opintopistettä), jos aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

 • Sähköinen ainevalintakortti täytetään lukioon haettaessa. Opinto-ohjaajat tekevät ensimmäisen vuoden opiskelijoille opintojaksovalinnat ensimmäiseen periodiin kesäkuussa sekä alustavat opintojaksovalinnat periodeihin 2-5.  Ensimmäisen periodin lukujärjestys tarkistetaan ryhmänohjaajan kanssa ensimmäisenä opiskelupäivänä ja 2.-5. periodit opinto-ohjaajan kanssa OP01-opintojaksolla. Jatkavat opiskelijat tekevät kurssivalinnat seuraavalle lukuvuodelle Wilmassa huhti-toukokuussa erikseen ilmoitettavana aikana. Opintotarjotin on näkyvillä Wilmassa.

 • Seuraavan jakson opintojakso-/kurssivalintoja voi muuttaa opinto-ohjaajan kautta päättyvän periodin koeviikon ensimmäiseen päivään mennessä. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa useampia saman aineen pakollisia opintojaksoja samassa periodissa, tulee opiskelijan keskustella etukäteen aineenopettajan kanssa. Mikäli aineenopettaja hyväksyy muutoksen, opintojakso-/kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajan kanssa.

 • Valitessaan aineen opiskelija sitoutuu ottamaan sen aineen opintojaksoja/kursseja ilmoittamansa määrän. Jos opiskelija haluaa muuttaa ainevalintojaan (esim. pitkän matematiikan lyhyeen), hänen pitää keskustella aikeesta aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

  Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Lyhyen oppimäärän päättöarvosana pitkästä lyhyeen vaihdettaessa määräytyy pääsääntöisesti aineen lyhyen oppimäärän pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen/ syventävien kurssien mukaan.

  Pitkän matematiikan oppimäärän hyväksytyt opintojaksot/kurssit lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopiste/-kurssimäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot/kurssit vastaavat sisällöiltään toisiaan:

  KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS2016) MUKAAN

  • MAA02→MAB02
  • MAA03→MAB03
  • MAA06→MAB07
  • MAA08→MAB04
  • MAA10→MAB05
  • MAA15→MAB06, arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Numeroarviointi lisähuomautuksiin, koska MAB06 arvioidaan numerolla.

   

  OPINTOJAKSOT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN
  MAA2 –> MAB2
  MAA3 –> MAB3
  MAA6 –> MAB8
  MAA8 –> MAB5
  MAA9 –> MAB7

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia/syventäviä tai paikallisia muita valinnaisia/soveltavia opintojaksoja/kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

  Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän opintojaksoja/kursseja oppimäärää vaihtamatta. Hänen tulee kuitenkin noudattaa opintojaksojen/kurssien suositeltua suoritusjärjestystä. Tällöin kyseiset opintojaksot/kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän valinnaisiksi/syventäviksi tai paikallisiksi muiksi valinnaisiksi/soveltaviksi opintojaksoiksi/kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

  Oppimäärää vaihdettaessa pitkän oppimäärän opintojaksojen/kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen/kurssien arvosanoiksi. Opintojakso-/kurssisuoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista/kursseista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa/kurssia. Kokonaisopintojakso-/kurssimäärään ei lasketa pitkän oppimäärän opintojaksoa/kurssia, jonka sisältö vastaa opiskelijan suorittaman lyhyen oppimäärän opintojakson/kurssin sisältöä.

  Opiskelijan pyytäessä järjestetään ns. osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson/kurssin kokeella. Ilmoittautuminen tehdään normaalin uusintailmoittautumisen kautta Lahden lyseon verkkosivulla ja lisäksi palautetaan lyhyen matematiikan opettajalle Wilman Tulosteet-kohdasta Opintojakson/kurssin suorittaminen itsenäisesti -lomake, johon on merkitty perusteluksi ”osaamistasotentti”. Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle/kurssille, jonka arvosana on neljä.

  Jos ajatuksissasi on vaihtaa pitkä matematiikka lyhyeen matematiikkaan, päätöksen oppimäärän vaihdosta voi tehdä helposti 2. ja 3. periodin vaihteessa. Näin ehdit vielä valitsemaan lyhyen matematiikan MAB02-ryhmän 3. tai 4. periodiin. Jos opiskelet MAA02-moduulin kokonaan loppuun (3. periodin puoliväli), korvaa MAA02 opintojakson MAB02, vaikkei sisällöt menekään yksi yhteen. Ota aina yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, jos olet vaihtamassa matematiikan oppimäärää.

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojakso-/kurssisuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojen suunnittelulomakkeeseen. Avaa oman opetussuunnitelmasi mukainen pdf-lomake:

Opintojen suunnittelulomake OPS2021

Opintojen suunnittelulomake OPS2016

Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä opintojaksot tai kurssit, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa (esim. SAA, RAA). Kielissä ja matematiikassa opintojaksot/kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Reaaliaineissa opiskellaan pääsääntöisesti opintojakso/kurssi 1 ensin ja sen jälkeen suositellaan yleensä numerojärjestystä.

OPS2021 mukaan opiskeleville kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli periodien (jaksojen).

  • ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS: ensimmäisenä lukuvuotena 1, 3+7, 4, toisena lukuvuotena 2+6, 5, 8. Kakkosille suositeltu ÄI10o tarjotaan joka toinen vuosi ja sinne voi osallistua myös 1. ja 3. vuoden opiskelijat. ÄI11 kirjallisuusdiplomin voi tehdä itselleen sopivana ajankohtana.
  • PIT­KÄ MA­TE­MA­TIIK­KA MAY1, 2, 3/15, 4. Pit­käs­sä ma­te­ma­tii­kas­sa esim. mer­kin­tä 3/15 tar­koit­taa, että ko. opintojaksot suo­ri­te­taan yleen­sä sa­mas­sa periodis­sa.
  • BIOLOGIA BI01 ei ole välttämätön ennen BI02+BI03.  BI01 on suoritettava ennen BI04. BI04 on suoritettava ennen BI05 ja BI06. BI06 voi suorittaa ennen BI05.
  • MAANTIEDE GE01 ensin, sen jälkeen suositellaan suorittamista numerojärjestyksessä.
  • FYSIIKKA 1, 2 , 3, 4, 10, 5, 6, 11, 12, 7, 8, 16, 9. FY04 pitää olla käytynä ennen FY10, FY6 pitää olla käytynä ennen FY11, FY8 pitää olla käytynä ennen FY16. Opintojaksojen 14, 15 ja 17 suoritusjärjestys on vapaa.
  • KEMIA  ensimmäisenä lukuvuotena 1, 2, 8, 3 toisena 4, 5, 9 kolmantena 6, 7
  • YHTEISKUNTAOPPI YH01 ensin, sitten numerojärjestyksessä, poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Lukiokohtaiset opintojaksot voi suorittaa missä järjestyksessä ja millä vuosikurssilla tahansa. Lukiokohtaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
  • MUSIIKKI MU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • LIIKUNTA yleislinja + urlut: 1, LILD 4, 3, 2, 10, 4, 5, 6; liikuntapainotteinen linja 11, LILD 4 (liikuntadiplomi), 1, 12, 3, 13, 14, 2, 10, 15, 4, 16, 5, 17, 6
  • TERVEYSTIETO TE01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • ÄIDINKIELI  Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kolmosille suunnatun kurssin 7 voi suorittaa myös ennen kurssia 6. ÄI11 suositellaan kolmosille ja sinne voi tulla kakkosiakin. Kurssin 14 sijoitus on vapaa kurssin 3 jälkeen, muut soveltavat kurssit voi sijoittaa vapaasti.
  • RUOTSI (B1) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit 6, 7 pakollisten kurssien jälkeen. Soveltava kurssi 9 opintojen alussa.
  • ENGLANTI (A) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit 7, 8 pakollisten kurssien jälkeen. Syventävän kurssin 8 voi tehdä myös kakkosvuoden 5. periodissa yhtä aikaa pakollisen 6 kurssin kanssa. Soveltava kurssi 10 opintojen alussa tai tarvittaessa myös 2. vuosikurssilla (kurssi tarkoitettu opiskelijoille, joiden arvosanat 4-6). Soveltava kurssi 9 pakollisten kurssien jälkeen.
  • SAKSA (A) Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. 3.vuosikurssilla syventävä kurssi SAA08 ennen kurssia SAA07. Viimeisenä kurssi SAA09.
  • RANSKA (A ja B3) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • SAKSA (B2) Kurssit  suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • SAKSA (B3) Kurssi SAB301 ennen kurssia SAB302. Sen jälkeen voi siirtyä B2-kielen kursseille.
  • ESPANJA (B3) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.
  • LYHYT MATEMATIIKKA Kurssit suoritetaan muuten numerojärjestyksessä, mutta kurssin MAB07 voi käydä jo yhtä aikaa MAB04 -kurssin kanssa tai myöhemmin.
  • PITKÄ MATEMATIIKKA MAY1–2, 2-3/11/15/17, 4/22/23, 5-6/21, 7, 8/18, 9/20, 10/12, 13/19, 14. Pitkässä matematiikassa esim. merkintä 10/12 tarkoittaa, että ko. kurssit suoritetaan yleensä samassa periodissa.
  • BIOLOGIA BI01-BI05 kurs­sien suo­ri­tus ensi­si­jai­ses­ti nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä, BI03 en­nen BI05, BI04 en­nen BI09, BI03 ennen BI11, BI03 ja BI05 ennen BI13.
  • MAANTIEDE GE01 ensin, sen jälkeen suositellaan suorittamista numerojärjestyksessä.
  • FYSIIKKA  1, 2, 9, 3, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8 Kurssien suoritusjärjestyksestä voi poiketa opettajan luvalla.
  • KEMIA  ensimmäisenä lukuvuotena 1, 7, 2, toisena 3, 4, 8, kolmantena 5, 6
  • USKONTO kurssit saa suorittaa vapaasti missä järjestyksessä haluaa, UE07 viimeisenä.
  • ORTODOKSINEN USKONTO JA ISLAM lv 18-19 valittavana UO02 ja UI02.
  • FILOSOFIA FI01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • HISTORIA HI01 ensin, sen jälkeen numerojärjestyksessä, HI06 voi suorittaa periaatteessa jo ensimmäisellä vuosikurssilla.
  • YHTEISKUNTAOPPI YH01 ensin, sitten numerojärjestyksessä, poikkeuksista voi neuvotella opettajan kanssa. Soveltavat kurssit voi suorittaa missä järjestyksessä ja millä vuosikurssilla tahansa. Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
  • PSYKOLOGIA PS01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Soveltavat PS07 ja PS08 voi tehdä ennen PS01 –kurssia.
  • MUSIIKKI MU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • KUVATAIDE KU01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa. Diplomikurssia ennen täytyy olla suoritettuna 4 kuvataidekurssia.
  • LIIKUNTA yleislinja+urlut 1, 6, 4, 2, 12, 3, 5, 8; liikuntapain.linja 13, 6, 1, 14, 4, 15, 20, 16, 2, 12, 17, 3, 18, 21, 5, 19, 8, 22 Huom! liikunnassa poikkeavuus vanhaan ops:aan: 1. vuonna LI04 ja 2. vuonna LI03
  • TERVEYSTIETO TE01 ensin, sen jälkeen suoritusjärjestys vapaa.
  • TIETOTEKNIIKKA (AT) AT01 ensin, sen jälkeen suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • OHJELMOINTI (OHJ) OHJ01 ensimmäisenä, OHJ01 korvaa AT01 kurssin, älä valitse molempia. Myöhemmistä OHJ kursseista, valitse ensin perusteet ja sitten vasta jatkokurssi esim. OHJ06->OHJ07, OHJ12->OHJ13
  • URHEILUVALMENNUS (VU) Ur­hei­lu­val­men­nus 21-22 suositellaan 1. vuodelle, 23 suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa.
  • TIEDE-kurssien suo­ri­tus­jär­jes­tys va­paa, BI03 ja BI05 ennen TIEDE3.
  • TEEMA-opinnot: TO02.1. Osana ja osallisena lähiympäristössä -kurssi suositellaan 2. tai 3. opintovuodelle.

Kurssien vastaavuustaulukko (OPS2016/OPS2021)

Jos sinulta puuttuu vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssi, katso mikä opintojakso uudessa opetussuunnitelmassa 2021 vastaa sitä. Jos taas uuden opetussuunnitelman 2021 opiskelijana haluat osallistua vanhan opetussuunnitelman 2016 kurssille, katso minkä opintojakson kurssi korvaa. Lisätietoja saat aineenopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

Vastaavuustaulukko OPS2016/OPS2021

Lahden lyseon opiskelumateriaalit 2021–2022

OPS2021:n mukaan opiskelevien oppivelvollisten opiskelumateriaalit hankitaan opintojakson opettajan johdolla. Jos oppivelvollisuuden piiriin kuulumaton opiskelija osallistuu OPS2021:n opintojaksoille, hän saa tiedon opiskelumateriaalista opettajalta.

OPS2016:n mukaan opiskelevat hankkivat kirjoista uusimman painoksen tai digikirjoista uusimman version 6 tai 48 kk. Digimuotoinen opiskelumateriaali hankitaan kurssin alkaessa opettajan johdolla, ellei toisin ilmoiteta.

 •  Äidinkieli ja kirjallisuus  

  Oppikirja voi olla paperi- tai digikirja. Sitä käytetään kaikilla kursseilla. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan mielellään paperinen tehtäväkirja.  

  • 1. vsk:n materiaalit hankitaan opettajan johdolla oppivelvollisille: LOPS 2021, moduulit 1, sitten 3 +7, sitten 4.
  • Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja sekä A4-kokoinen vihko.
  • 4 Särmä ja Tehtäviä 4 (Otava) 
  • 5 Särmä ja Tehtäviä 5 (Otava) 
  • 6 Särmä ja Tehtäviä 6 (Otava) 
  • 7 Särmä (Otava). ÄI7.1 ei oppikirjaa (Särmä-vihkon voi ostaa halutessaan) 
  • 8 Särmä ja Tehtäviä 8 (Otava) 
  • 9 Särmä ja Tehtäviä 9 (Otava)    
  • 11 Särmä Kielenhuolto digikirja (Otava) 

    DIGIKIRJAT:  

  • Särmä – suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) Oppikirja 
  • Särmä – Tehtäviä 4 (Otava) 
  • Särmä – Tehtäviä 5 (Otava) 
  • Särmä – Tehtäviä 6 (Otava)  
  • Särmä – Tehtäviä 8 (Otava) 
  • Särmä – Tehtäviä 9 (Otava) 
  • Särmä – Kielenhuolto (Otava) 

  Englanti, A-kieli  

  Englannissa käytetään ainoastaan digikirjoja, ei paperikirjoja. HUOM! Kirjasarjasta ilmestyy vuosina 2021-2022 uusi versio nimeltään New Insights. Alla olevilla vanhan opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla käytetään kuitenkin vanhaa Insights-sarjaa, ei siis New Insights –sarjaa. 

  • w_ENA10.3 ei oppikirjaa 
  • w_ENA10.4 ei oppikirjaa 
  • w_ENA04 Insights 4 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA05 Insights 5 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA06 Insights 6 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA07 Insights 7 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA08 Insights 8 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • w_ENA09 Abilities – englantia abiturienteille (ONL) (Otava)  

    Ranska, A-kieli  

  • 4 Escalier 3 digikirja 6kk/48 kk (Sanoma Pro) 
  • 5-6 Escalier 4 digikirja 6kk/48 kk (Sanoma Pro) 

    Ranska, B3-kieli    

  • 4 J’aime 2 digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 5-6  J’aime 3 digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava)  

    Ruotsi, B1-kieli  

  • 11 ilmoitetaan myöhemmin 
  • 3 Fokus 3 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 4 Fokus 4 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 5 Fokus 5 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 6 Fokus 6 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 7 Fokus 7 Digikirja 6 kk/48 kk (ONL) (Otava) 
  • 8 Fokus Abi digikirja 12 kk (ONL) (Otava). 

  Saksa, A-kieli

  • 1 Unter uns 1-2 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy) 
  • 2 Unter uns 1-2 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 3 Unter uns 3 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san Kie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 4  Unter uns 4 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san eKie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy) (sama kuin lukuvuonna 2020-2021)
  • 5 Unter uns 5 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san eKie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy)
  • 6 Unter uns 6 (ONL) (e-Oppi Oy), Sak­san eKie­li­oppi (ONL), (e-Oppi Oy)
  • 7 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy)
  • 8 Sama oppi­kir­ja kuin 7. kurs­sil­la
  • 9 Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava), Sak­san eKie­li­op­pi (ONL) (e-Oppi Oy) 

   Saksa, B3-kieli 

  • 1 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 1 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 2 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va) 

    Saksa, B2-kieli

  • 1 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 3 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 2 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 4 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 3 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 5 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 4 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 6 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 5 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 7 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 6 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digi­kir­ja (ONL) (Ota­va)
  • 7 Bär ym.: Ma­ga­zin.de 8 digikirja (ONL) (Otava)
  • 8 Bär ym.: Magazin.de Abi digikirja (ONL) (Otava)
  • 9 Bär ym.: Magazin.de Abi (ONL) sama kuin 8.kurssilla 

   Espanja, B3-kieli   

  Tekstikirja voi olla paperi- tai digikirja. Lisäksi kullekin kurssille hankitaan paperinen harjoituskirja. 

  • 4 Acción 1 tekstikirja paperikirja tai digikirja 6kk/48kk (SanomaPro) 
  • 4 Acción 1 harjoituskirja (paperikirja) (SanomaPro) 
  • 5-8 Acción 2 tekstikirja paperikirja tai digikirja 6kk/48kk (SanomaPro) 
  • 5-8 Acción 2 harjoituskirja (paperikirja) (SanomaPro)  
  • 9 Abiespanja (Otava) 

  Matematiikka A (pitkä matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen: Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  Opiskelija voi hankkia joko painetun tai digikirjan.  

  • 1-23 Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 5 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14 Vain digikirja (ks. Digikirjat) 
  • 15 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 17 Ei oppikirjaa 
  • 18 Ei oppikirjaa 
  • 20 Ei oppikirjaa 
  • 21 Ei oppikirjaa 
  • 23 Ei oppikirjaa  

    DIGIKIRJAT:  

  • 1-15 Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi)
  • 5 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 5 (Sanoma Pro) 
  • 6 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) 
  • 7 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) 
  • 8 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) 
  • 9 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) 
  • 10 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) 
  • 11 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) 
  • 12 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) 
  • 13 Heiskanen ym.: Tekijä, pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) 
  • 14 Yo-kertaus: Tekijä, pitkä matematiikka -digikirja” (Sanoma Pro) 
  • 15 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro)  

    Matematiikka B (lyhyt matematiikka)  

  Ohje TI-Nspire CX CAS -ohjelmiston hankkimiseen:  Lukiossamme käytetään TI-Nspire CAS -ohjelmistoa matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa. Asenna ohjelma tietokoneellesi osoitteesta nspire.fi/aloita. Ohjelmassa on 30 päivän ilmainen kokeilujakso ja sen jälkeen on ostettava lisenssi.  

  •  1–9 Seppänen ym.: MAOL- taulukot (Otava) 
  • 4 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka7 (SanomaPro) 
  • 8 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9 Digikirja. 

    DIGIKIRJAT:  

  • 1-9 Seppänen ym.: MAOL-digitaulukot (48 kk) (Tammi) 
  • 4 Ekonen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 4 (SanomaPro) 
  • 5 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 5 (SanomaPro) 
  • 6 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 6 (SanomaPro) 
  • 7 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 7 (SanomaPro) 
  • 8 Hassinen ym.: Tekijä, lyhyt matematiikka 8 (SanomaPro) 
  • 9 Hassinen ym: YO-kertaus Tekijä Lyhyt matematiikka (Sanoma Pro) 

    Fysiikka  

  Opiskelija voi hankkia joko painetun tai digikirjan. 

  • Fysiikka 3 (LOPS 2016) – Sähkö (SanomaPro) 
  • Fysiikka 4 (LOPS 2016) – Voima ja liike (SanomaPro) 
  • Fysiikka 5 (LOPS 2016) – Jaksollinen liike ja aallot (SanomaPro) 
  • Fysiikka 6 (LOPS 2016) – Sähkömagnetismi (SanomaPro) 
  • Fysiikka 7 (LOPS 2016) – Aine ja säteily (SanomaPro)  
  • Fysiikka 8 (LOPS 2016) – Yo-kertaus fysiikka (vain digikirja) (SanomaPro) 
  • FY9 Ei oppikirjaa. 
  • FY10 Ei oppikirjaa. 
  • FY11 Ei oppikirjaa 
  • FY12 Ei oppikirjaa 
  • FY13 Ei oppikirjaa 
  • FY14 Ei oppikirjaa 
  • FY17 Ei oppikirjaa 

    Päivitetty 6.5.2021. 

  Kemia  

  Opiskelija voi itse valita, hankkiiko paperisen vai digikirjan.  

  • 3 Lehtiniemi, Turpeenoja; Mooli 3 Reaktiot ja energia (Otava) 
  • 4 Lehtiniemi, Turpeenoja; Mooli 4 Materiaalit ja teknologia (Otava) 
  • 5 Lehtiniemi, Turpeenoja; Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino (Otava) 
  • 6 Huom! Tällä kurssilla vain digimateriaali ,Mafynetti  yo-kertauskurssi, kemia 
  • 7 Työkurssi, ei oppikirjaa 
  • 8 Tutkimus ja teknologia, ei oppikirjaa  

    DIGIKIRJAT:  

  • 3 Mooli 3 Reaktiot ja energia (Otava) 
  • 4 Mooli 4 Materiaalit ja teknologia (Otava) 
  • 5 Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino (Otava) 
  • 6 Mafynetti  YO-Kertauskurssi , kemia (LOPS2016)  

   Maantiede  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan.  

  • 2 Cantell ym.: Geos 2 Sininen planeetta (SanomaPro) 
  • 3 Cantell ym.: Geos 3 Yhteinen maailma (SanomaPro) 
  • 4 Cantell ym.: Geos 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (SanomaPro)  

    DIGIKIRJAT:   

  • eGeos 2 Sininen planeetta 
  • eGeos 3 Yhteinen maailma 
  • eGeos 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta  

  Biologia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan. HUOM! LOPS2021-opintojaksoihin on suositus hankkia digikirja! 

  • w_BI01-kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022. w_BI01 vastaa uuden LOPSn BI01-opintojaksoa (2 op), jossa oppikirja Alho ym. Iiris 1 Elämä ja evoluutio (SanomaPro, LOPS 2021). Suositus hankkia digikirja. 
  • w_BI02 Happonen ym.: BIOS 2 Ekologia ja ympäristö(SanomaPro) HUOM! Kurssitarjottimella on myös LOPS2021-ryhmiä. w_ BI02 vastaa uuden LOPSn BI02 ja BI03 (2op), jossa oppikirja Alho ym. Iiris 2-3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021). Suositus hankkia digikirja. 
  • w_BI03 Happonen ym.: BIOS 3 Solu ja perinnöllisyys (SanomaPro, LOPS 2016) 
  • w_BI04 Happonen ym.: BIOS 4 Ihmisen biologia (SanomaPro, LOPS 2016) 
  • w_BI05 Happonen ym.: BIOS 5 Biologian sovellukset (SanomaPro, LOPS 2016) 

  Muilla kursseilla ei ole oppikirjoja.  

   DIGIKIRJAT:  

  • BI01 Alho ym. Iiris 1 Elämä ja evoluutio (SanomaPro, LOPS 2021). Suositus hankkia digikirja. 
  • w_BI02 Happonen ym.: Bios 2 Ekologia ja ympäristö(SanomaPro) HUOM! Kurssitarjottimella on myös LOPS2021-ryhmiä. w_ BI02 vastaa uuden LOPSn BI02 ja BI03 (2op), jossa oppikirja Alho ym. Iiris 2-3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021). Suositus hankkia digikirja. 
  • w_BIO3 Happonen ym.: BI0S 3 Solu ja perinnöllisyys -digikirja (LOPS 2016) 
  • w_BIO4 Happonen ym.: BI0S 4 Ihmisen biologia -digikirja (LOPS 2016) 
  • w_BIO5 Happonen ym.: BI0S 5 Biologian sovellukset -digikirja (LOPS 2016) 
  • w_BIO6 Halutessaan voi hankkia kurssin lisämateriaaliksi YO-kertaus biologia -digikirjan (SanomaPro)  

  Historia  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan.  

  • 1 Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi) 
  • 2 Forum II. Kansainväliset suhteet (Otava 2017) 
  • 3 Forum III. Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4 Forum IV. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (Otava 2017) 
  • 5 Forum V. Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6 Forum VI. Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017) 
  • 7 Ei oppikirjaa 
  • 10 Ei oppikirjaa  

    DIGIKIRJAT:  

  • 1 Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2 Forum II Kansainväliset suhteet. (Otava 2017) 
  • 3 Forum III Itsenäisen Suomen historia (Otava 2017) 
  • 4 Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. (Otava2017) 
  • 5 Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi (Otava 2018) 
  • 6 Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat (Otava 2017)  

    Yhteiskuntaoppi  

  Opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan  

  • 1 Forum 1, Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 2 Forum 2, Taloustieto (Otava 2016 tai uudempi painos) 
  • 3 Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017 tai uudempi painos) 
  • 4 Forum 4. Kansalaisen lakitieto (Otava 2018 tai uudempi painos) 
  • 5 ei oppikirjaa 
  • 6 ei oppikirjaa  
  • 8 ei oppikirjaa 
  • 11 ei oppikirjaa 

   DIGIKIRJAT:  

  • 1 Forum 1 Suomalainen yhteiskunta (Otava 2016) 
  • 2 Forum 2 Taloustieto (Otava 2016). 
  • 3 Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (Otava 2017) 
  • 4 Forum 4: Kansalaisen lakitieto (Otava 2018)  

    Uskonto, ev. lut.  

   STUDEON KURSSIT:  

  • UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (LOPS2021) 
  • w_UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2016) 
  • w_UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS 2016)  
  • w_UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS 2016) 
  • w_UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2016) 
  • w_UE06 Uskonnot mediassa (LOPS 2016) 

  Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin alkua.  

  MUUT KURSSIT:  

  • w_UE07 Kohti ylioppilastutkintoa (ei oppikirjaa) 

   Musiikki  

  • 1-8 Ei oppikirjaa  

   Terveystieto  

  STUDEO-KURSSIT (entiset TABLET-KURSSIT):  

  Studeo-kursseina lukuvuonna 2020-2021 järjestetään ryhmät: TE04.1, TE04.2, TE04.3  

  • TE4: Anttila, Koski, Nummenmaa: Terveystiedon kertauskurssi 1-3 (LOPS 2016) 

  Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua. 

  MUUT KURSSIT:  

  Muissa kuin Studeon ryhmissä opiskelija voi valita itse hankkiiko paperisen vai digikirjan 

  • TE2 Orkovaara, Reinikkala, Antikainen, Bryggare, Karas: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys (SanomaPro) 
  • TE3 Orkovaara, Antikainen, Bryggare, Karas, Nohynek: Terve 3 Terveyttä tutkimassa  

  DIGIKIRJAT:  

  • TE2 Orkovaara, Reinikkala, Antikainen, Bryggare, Karas: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys 6kk/48kk(SanomaPro) 
  • TE3 Orkovaara, Antikainen, Bryggare, Karas, Nohynek: Terve 3 Terveyttä tutkimassa 6kk/48kk (Sa­no­maPro)  

  Psykologia  

  STUDEON KURSSIT 

  •  PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021)
  • w_PS02 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016)
  • w_PS03 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016)
  • w_PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016)
  • w_PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016)
  • w_PS06 PS 1-5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016)
  • w_PS07 Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016) 

  Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita materiaalien hankkimiseen saat kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. 

    Filosofia  

   STUDEOKURSSIT 

  Tunnistat studeokurssit kurssitarjottimelta kurssikoodin viimeisenä olevasta t-merkinnästä. 

  Studeon kursseina lukuvuonna 2021-2022 järjestetään ryhmät: w_ FI02.3t, w_FI02.5t, w_FI02.6t, w_FI02.7t, W_FI02.9t, w_FI02.10t, w_ FI04.1t Kurssimateriaalit: 

  • StudeoFI2 Etiikka (LOPS 2016) 
  • StudeoFI4 Tieto, tiede ja todellisuus (LOPS 2016) 

  Oppimateriaali hankitaan Studeon sähköisestä kirjakaupasta. Ohjeita Studeo-materiaalien hankkimiseen saa kurssin opettajalta ennen kurssin alkua. Ohjeita sähköisten materiaalien hankkimiseen löydät myös Wilma-tiedotteesta ”Ohjeita opiskelijalle digi-kirjojen hankintaan”. 

  • MUUT KURSSIT

  Muissa kuin Studeo-ryhmissä opiskelija voi valita vapaasti oppikirjan digitaalisen tai perinteisen paperikirjaversion. Studeoryhmät on lueteltu Studeokurssien kohdalla, muut käyttävät Minerva-oppikirjasarjaa.  

  • FI01 Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun. LOPS 2021 (Edita) Huomaa: w_FI01 opiskellaan siis jo LOPS2021 mukaisesti FI01-kurssilla.   
  • w_FI02 Hallamaa,Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 2 Etiikka. (Edita) 
  • w_FI03Hallamaa, Heinlahti, Nevanlinna, Pihlström, Pulliainen, Salmenkivi: MINERVA 3 Yhteiskuntafilosofia (Edita) 

  DIGIKIRJAT: 

  • FI01Minerva 1 (LOPS 2021) Huomaa oikea LOPS! 
  • FI02 Minerva 2
  • FI03Minerva 3 

   Opinto-ohjaus  

  • OP1 Studeon OP1 Minä opiskelijana (LOPS2021) 
  • OP2 Studeon OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS2021!)  

  Oppimateriaali hankitaan Studeon nettisivujen kautta. Ohjeita materiaalin hankkimiseen ja liittymisavaimen kurssille saat opettajalta ennen kurssin alkua.