Hyppää sisältöön

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö

Lahden lyseo on ollut mukana EU-hankkeessa Tunne työ 2.0, jossa on kehitetty toimintamalleja työelämäyhteistyön lisäämiseksi lukion toiminnassa eri oppiaineissa. Vaikka projekti on päättynyt syyslukukauden 2021 lopussa, lukion toimintaa kehitetään työelämälähtöisemmäksi. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia muun muassa yritysvierailuihin sekä erilaisten uratarinoiden kuulemiseen lukio-opintojen aikana. Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustutaan vierailemalla korkeakouluissa.

 

Korkeakouluyhteistyö

Lahden lukiokoulutus tekee yhteistyötä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden tutkintoohjelman, Avoimen yliopiston ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Näiden toimijoiden ja Lahden lukiokoulutuksen välistä yhteistyötä koordinoi erillinen yhteistyöryhmä.

Lahden lukiolaisilla on mahdollisuus valita lukio-opintojen osaksi matalan kynnyksen korkeakoulukursseja, joilla opettajina toimivat sekä lukioiden että yliopistojen lehtorit yhdessä (TIEDE1-TIEDE3 -opintojaksot). Lisäksi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa kaikille toisen asteen opiskelijoille tutustumispolun yliopisto-opintoihin. Polun ensimmäinen askel sisältää korkea-asteen opintoihin johdattelevan kurssin (HYAVO1), toinen askel Avoimen yliopiston tutustumiskursseja (HYAVO2-HYAVO5) ja kolmas askel mahdollisuuden valita itseään kiinnostavia kursseja Avoimen yliopiston laajasta kurssitarjonnasta.

Opiskeluaikana lukiolaiset pääsevät tutustumaan laajemminkin korkeakoulutoimintaan osallistumalla esimerkiksi Lahden tiedepäivään, LUT-yliopiston Junnuyliopistoon, Lahden alueen korkeakoulujen järjestämiin esittelytilaisuuksiin tai lukioiden ja korkeakoulujen yhteisiin hankkeisiin. Myös Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää lukiolaisille ohjattuja vierailukäyntejä tiedeluokkaan, jossa he pääsevät konkreettisesti osallistumaan tieteen tekemiseen. Lahden lukiokoulutus antaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden tutustua ja osallistua jo lukio-opintojen aikana korkeakouluopintoihin. Tulevaa korkeakouluvalintaa helpottaa myös Lahden lukioiden perinteinen tapa kutsua alumnejaan esittelemään omia korkeakoulu- ja urapolkujaan. 

TIEDE-opintojaksot

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

 • Tutkimus koukuttaa! – Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa, 2 op (TIEDE1)

  Tavoitteet

  • opiskelija saa uusia ajatuksia lukion jälkeisiin opintoihin
  • opiskelija ymmärtää mitä mahdollisuuksia tiedemaailman kautta voi avautua

  Keskeiset sisällöt

  • opiskelu ja tutkimus korkeakouluissa
  • vierailevat luennoitsijat Lahden Yliopistokampuksella toimivista yliopistoista (LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto), Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta ja LABammattikorkeakoulusta
  • kurssi toteutetaan tiedeluentosarjana, joka sisältää myös toiminnallisia osuuksia
  • tiedeviestintä – Science Slam

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Biologisia ja kemiallisia tutkimuksia Vesijärvestä, 2 op (TIEDE2)

  Tavoitteet

  • opiskelija tutustuu vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
  • opiskelija harjoittelee vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
  • opiskelija saa kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
  • opiskelija kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
  • opiskelija kehittää sekä lajitunnistustaitojaan että ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta

  Keskeiset sisällöt

  • vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
  • vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
  • ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suojelu
  • tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa, 2 op (TIEDE3)

  Tavoitteet

  • opiskelija syventää lukio-oppimäärän tietoja molekyylibiologiasta, geenitekniikasta ja ympäristökemiasta
  • opiskelija oppii biologian ja kemian laboratoriotaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin
  • opiskelija tutustuu Niemen Yliopistokampuksella tehtävään tutkimukseen

  Keskeiset sisällöt

  • opiskelijat ratkaisevat rikoksen tekijän ja laadun
  • DNA-analyysit (DNA:n eristäminen verestä, konsentraatiomittaus, PCR, agaroosigeelielektroforeesi, sekvensointi)
  • kemialliset analyysit (näytteenotto maasta, näytteen esikäsittely, standardiliuosten valmistus, näytteiden analysointi kaasukromatografilla)
  • tietokantahaut ja analyysiohjelmat
  • asiantuntijaluennot DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

Lahden lukiolaisten polku yliopisto-opintoihin

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa.

Lahden lukiolaisten polun esittelyvideo.

Lue lisää Lahden lukiolaisten polusta yliopisto-opintoihin osoitteessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=38966 (kirjaudu vierailijana)

 • Minäkö yliopistoon?, 2 op (HYAVO1)

  Tavoitteet

  • opiskelija saa käsityksen Helsingin yliopistosta opiskelupaikkana sekä korkeakouluopinnoissa
  • opiskelija kehittyy omissa opiskelutaidoissaan ja pohtii omia lukion jälkeisiä opiskelumahdollisuuksiaan

  Keskeiset sisällöt

  • tutustut Helsingin yliopistoon opiskelupaikkana
  • kuulet yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan
  • pääset vierailemaan Helsingin yliopiston kampukselle
  • osallistut Avoimen yliopiston luennolle
  • pääset pohtimaan ja kehittämään omia opiskelutaitojasi ja -valmiuksiasi
  • kirjoitat oppimispäiväkirjaa

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan, 2 op (HYAVO2)

  Tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja saa valmiuksia estää sitä
  • opiskelija ymmärtää miten koulukiusaaminen on osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä
  • opiskelija pystyy oppimansa perusteella arvioimaan erilaisia aiheesta kirjoitettuja mielipidekirjoituksia ja aiheen parissa työskentelevien näkemyksiä

  Keskeiset sisällöt

  • kiusaamisen määritelmä, muodot, yleisyys ja seuraukset
  • ryhmäilmiö päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet
  • kiusaamisen ehkäisy päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

  Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista, hakeutumassa erityispedagogiikan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

 • Tutustumiskurssi ympäristötieteisiin, 2 op (HYAVO3)

  Tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää kemikaalien käytöstä aiheutuvien päästöjen johtavan usein eri asteisiin ympäristövaikutuksiin
  • opiskelija osaa nimetä vähintään 5 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia tai kemikaaliryhmää
  • opiskelija ymmärtää erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden POP-yhdisteiden haitallisuuden perustan
  • opiskelija hahmottaa, miten ekotoksikologisia vaikutuksia tutkitaan

  Keskeiset sisällöt

  • ekotoksikologian historia
  • peruskäsitteistö
  • kemikaalien toksisuuden perusta, annos-vaikutussuhde
  • ympäristökohtalo
  • ekotoksikologinen testaus
  • biomarkkerit
  • ekologiset vaikutukset

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

   

  Tieteenalana ekotoksikologia pyrkii ymmärtämään kemikaalien ympäristökohtaloa ja haitallisia vaikutuksia ympäristön eri osissa. Ympäristökohtalo käsittää kemikaalin leviämisen, jakautuminen ja muuntumisen päästölähteestä ympäristön eri osiin kuten ilmaan, maaperään, vesistöihin, sedimentteihin sekä eliöihin. Kemikaalien haittavaikutukset kohdistuvat esimerkiksi altistuneen eliön entsyymitoimintoihin, solurakenteisiin, käyttäytymiseen, selviytymiseen ja sitä kautta varsinaisiin ympäristövaikutuksiin, jotka ilmenevät esim. populaatio- ja yhteisötason muutoksina.

  Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ympäristötieteen opinnoista, hakeutumassa ympäristöalan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Ekotoksikologia 5 op -kurssia, joka on osa ympäristötieteiden aineopintoja.

 • Tavoitteet

  • sisältö vaihtuu lukuvuosittain

  Keskeiset sisällöt

  • sisältö vaihtuu lukuvuosittain

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

Muu korkeakouluyhteistyö

  • Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LABammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama ja Lahden Yliopistokampuksen koordinoima tiedekasvatuspolku
  • 2. vuosikurssin lukiolaiset osallistuvat pelillisen ympäristökatastrofihaasteen muodossa tiedekasvatuspolkuun
 • Luonto kaupungissa, 2 op (BI11)

  Tavoitteet

  • syventää lukio-oppimäärän tietoja kaupunkiekosysteemistä ja laajemmin kaupungeista elinympäristöinä
  • oppii biologisen tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen ja raportoimisen
  • syventää BI02 ja BI03 -opintojaksojen aihepiirejä

  Keskeiset sisällöt

  • Opintojaksolla tehdään pienimuotoisia tutkimuksia liittyen kaupunkeihin elinympäristöinä sekä mm. kaupungin ja liikenteen aiheuttamista vaikutuksista luontoon ja eliöihin ihminen mukaan lukien. Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kaupungin ilmanlaatu ja melu.
  • Opintojaksolla syvennetään ja harjoitellaan lajintuntemusta mm. maastoretkillä sekä opitaan lajien välisistä suhteista (mm. kilpailu).
  • Opintojakso pitää sisällään vierailukäyntejä ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviin kohteisiin.

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Biologian kenttätyöt, 2 op (BI13)

  Tavoitteet

  • tutustuu biologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja oppii toteuttamaan yksinkertaisia tutkimuksia
  • oppii havainnoimaan eliöyhteisöjen eroavaisuuksia ja pohtimaan niiden taustalla olevia syitä
  • oppii tuntemaan tyypillisten suomalaisten eliöyhteisöjen lajistoa

  Keskeiset sisällöt

  • opintojaksolla perehdytään Itämeren saariston eliöyhteisöihin ja niiden lajistoon
  • pienimuotoisten tutkimusten avulla selvitetään eliöyhteisöjen eroihin vaikuttavia tekijöitä
  • opintojaksoon liittyy ennakkotehtäviä sekä loppuseminaari

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Maantieteen kenttätyöt, 2 op (GE07)

  Tavoitteet

  • Opiskelija syventää lukio-oppimäärän tietoja maantieteestä.
  • Opiskelija oppii maantieteen kenttätutkimustaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin.
  • Opiskelija tutustuu maantieteen eri osa-alueiden tutkimusmenetelmiin.

  Keskeiset sisällöt

  • Luonnonmaantiede ja sen kenttätutkimusmenetelmät.
  • Kartografia ja paikkatieto (aineiston kerääminen ja analysointi).
  • Ihmisen ja luonnon välisten syyseuraussuhteitten ymmärtäminen luonnonmaantieteen ja kaupunkitutkimuksen keinoin.

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)