Hyppää sisältöön

Hyvinvointi

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut

 • Lukiokuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin elämäntilanteisiin. Hänen kanssaan voit keskustella sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä haasteista sekä erilaisista elämänmuutoksista. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan vanhempiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

  Kuraattoriin kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi silloin kun

  • omassa elämänhallinnassa on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • on ongelmia kaverisuhteissa, parisuhteissa
  • on vaikeuksia sopeutua ryhmään, on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitsee tietoa asumiseen, toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa
  • haluaa kuuntelijaa ja aikuisen tukea

  Voit varata ajan lyseon kuraattoreille Linda Uddille (ohjausryhmät A, B, C) ja Piia Valkeasalolle (ohjausryhmät D, E, F, G, H, I, J, K) Wilman Henkilökunta-kohdasta tai puhelimitse/tekstiviestillä. Lindan numero on 050 383 6509 ja Piian numero 044 708 0376.

  Linda vastaanottaa pääsääntöisesti Tiirismaan lukiolla / Aikuiskoulutuskeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 16, huoneessa 306, 3. kerros. Sopimuksen mukaan myös lyseolla. Piia on tavattavissa lyseolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, huoneessa A107, 1. kerros.

 • Lukiopsykologilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tapaamisten kesto on 45–60 minuuttia ja käyntikertoja on yleensä 2–5. Työskentely on prosessinomaista, yhdessä asioita tarkastelevaa ja ratkaisuja etsivää. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

  Lukiopsykologi tarjoaa tukea näissä asioissa

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio)
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys)
  • Kuormittavat elämäntilanteet/ kriisit

  Lyseon psykologi Katja Laaksolle voit varata ajan kuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan välityksellä, tai suoraan itse Wilman kautta. Kiireellisessä tilanteessa yhteydenotto puhelimitse/tekstiviestillä: Kat­ja Laak­so 050 539 1663

  Psykologi on paikalla lyseossa tiistaisin ja torstaisin huoneessa A107, 1. kerros. Tarpeen mukaan aikoja on sovittavissa myös muille päiville.

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on opis­ke­li­jan työ­ter­veys­huol­toa ja sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä.

  Lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat Sari Haa­pa­kos­ki (ryh­mät A-E, J ja K) puh. 044 416 3080, Outi Melchy (ryh­mät F, G ja H) p. 044 416 3120 ja Nina Kuisma (ryhmä I) p. 044 416 3119. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to si­jait­see Lah­den sote-kes­kuk­ses­sa, Har­ju­katu 48, MAS­TO-sii­pi, 6. krs.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ar­ke­na klo 8–9 (ei teks­ti­vies­ti­a­si­oin­tia). Muul­loin ajan­va­raus säh­köi­ses­ti oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta (pank­ki­tun­nis­tau­tu­mi­nen), Wil­ma-vies­til­lä (yhteystiedot Hen­ki­lö­kun­ta-kohdassa) tai säh­kö­pos­til­la etu­nimi.suku­nimi@phhy­ky.fi (ajan­va­raus­ta var­ten tar­vi­taan ni­me­si ja ryh­mä­si). Tar­jo­am­me vas­taan­otto­pal­ve­lu­ja myös etä­yh­tey­den kaut­ta vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti. Lisä­tie­toa net­ti­sivuil­tam­me.

  Käy­tät­hän mas­kia asi­oi­des­sa­si meil­lä. Mas­kin saat tar­vit­ta­es­sa ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta­si.

  Huo­mi­oit­han, että et voi tul­la vas­taan­o­tol­le, jos si­nul­la on ko­ro­na­vi­ruk­seen so­pi­via oi­rei­ta, olet tul­lut ulko­maan­mat­kal­ta vii­mei­sen kah­den vii­kon si­säl­lä tai jos si­nut on mää­rät­ty eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin.

  Jos si­nul­la on ko­ro­na­vi­ruk­seen so­pi­via oi­rei­ta, tee oi­rei­den ar­vi­oin­ti Oma­olo-pal­ve­lus­sa. Oma­olon oire­ar­vi­on kaut­ta voit va­ra­ta ajan tes­tiin tai saat oh­jeet ajan­va­rauk­seen. Oi­rei­ta voi­vat olla mm. pään­sär­ky, haju- tai maku­ais­tin häi­ri­öt, nuha, ne­nän tuk­koi­suus, yskä, hen­gen­ah­dis­tus, voi­mat­to­muus, vä­sy­mys, li­has­ki­vut, kurk­ku­kipu, kur­kun kar­heus, kuu­me, pa­hoin­voin­ti, ok­sen­te­lu, ri­pu­li. Kun olet käy­nyt tes­tis­sä, si­nun on suo­si­tel­ta­vaa olla oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa, kun­nes tes­ti­tu­los val­mis­tuu.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le tu­lee va­ra­ta aika säh­köi­ses­ti oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta. Jos säh­köi­ses­ti va­rat­ta­via ai­ko­ja ei enää ole, ota yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se. Voit va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le, jos si­nul­la on esim. sil­mä­tu­leh­dus tai virt­sa­tie­in­fek­tio-oi­rei­ta (nai­set). Pit­kit­ty­neis­sä tai kii­reet­tö­mis­sä asi­ois­sa va­raa aika omal­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­le (esim. mie­li­ala­pul­mat, vat­sa­vai­vat, jal­ka­ki­vut, akne, pään­sär­ky, ro­ko­tuk­set tai om­pe­lei­den pois­to). Päi­vys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lut löy­ty­vät Lah­den sote-kes­kuk­ses­ta/omal­ta ter­veys­a­se­mal­ta.

  Lu­ki­on 1. tai 2. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ter­veys­ta­paa­mi­seen ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Po­jat va­raa­vat itse ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen.

  Lu­ki­o­lais­ten ras­kau­den­eh­käi­sy­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa.

  Lää­kä­rin te­ke­mät ter­veys­tar­kas­tuk­set ja ras­kau­den­eh­käi­sy­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­rin vas­taan­otto­a­jas­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­ail­ta voi­mas­sa ole­va pe­ruut­ta­mat­to­man ajan mak­su. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. vaih­to-op­pi­las­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­aal­ta voi­mas­sa ole­va ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin vuo­si­mak­su tai käyn­ti­mak­su (käyn­ti­ker­to­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta).

  Kou­lu­tapa­tur­mis­sa opet­ta­ja huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta Lah­den sote-kes­kuk­sen tapa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen. Kou­lun kans­lia te­kee tapa­tur­ma­il­moi­tuk­set va­kuu­tus­yh­ti­öl­le (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa).

 • Suun ter­vey­den­huol­tojär­jes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti koti­kun­nas­sa. Alle 18-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ham­mas­hoi­don. Yli 18-vuo­ti­ail­ta pe­ri­tään ter­veys­kes­kuk­ses­sa ase­tuk­sen mu­kai­nen ham­mas­hoi­to­mak­su. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä pe­ri­tään sak­ko­mak­su.

  Ham­mas­huol­lon yh­teys­tie­to­ja.

 • Al­ler­gi­an, di­a­be­tek­sen tai muun lää­ke­tie­teel­li­sen syyn vuok­si eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­van on heti opin­to­jen al­ka­es­sa teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus opis­ke­li­ja­ra­vin­to­laan. Tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet: todistus- ja ilmoitus erityisruokavaliotarpeesta löytyvät paijatateria.fi sivustolta. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot so­vi­taan opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lan kans­sa. Lou­naal­la on joka päi­vä kas­vis­ruo­ka­vaih­to­ehto.

   

Liikkuva lukio -toiminta Lahden lyseossa lukuvuonna 2021–2022

Lahden lyseo osallistuu valtakunnalliseen Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistää opiskelukykyä. Liikkuva opiskelu -toiminta mahdollistaa aktiivisemman opiskelun monella tapaa.

  • Liikuntasali on opiskelijoiden käytössä aina, kun salissa ei ole opetusta. Liikuntasalista löytyy säilytyskori, jossa on koripalloja, lentopalloja, tasapainolautoja ja sirkusvälineitä. 
  • Lyseon pingispöydät, biljardipöytä, pöytäfutispöytä ja Subsoccer ovat opiskelijoiden vapaassa käytössä. Pöytiä on sijoitettu eri puolelle lyseota. Neljännessä kerroksessa on polkupyörä, jolla voi ladata matkapuhelinta lihasvoimin. 
  • B-aulan läheisyydessä on myös leuanvetoon ja roikkumiseen tarkoitettuja tankoja.
  • Lyseon pihassa on monipuoliseen harjoitteluun ja taukojumppaan sopiva Street workout -teline.
  • Kaikkien lyseon opiskelijoiden käytössä on Sportyplanner-ohjelma, jonka avulla voi luoda harjoitusohjelmia tai hyödyntää ohjelman valmiita harjoituksia. Ohjelman tunnukset saa liikunnanopettajilta. 
  • Jos kaipaa liikettä oppitunnilla, voi ystävällisesti ehdottaa opettajalle taukojumppaa tai kävelytaukoa. 
  • Useissa luokkatiloissa on säädettäviä työpöytiä sekä jumppapalloja istumisen monipuolistamiseksi. 
  • Liikkuva lukio järjestää tiiviskursseja ja lajikokeiluja opiskelijoiden toivomiin lajeihin. Niistä tiedotetaan Wilman kautta.
  • Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen höntsäpelivuoro liikuntasalissa. 
  • Liikkuva lukio järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia pitkin vuotta. 
  • Kaikkien Lahden kaupungin lukioiden yhteinen hyvinvointi-iltapäivä “Let’s go! Lahti” järjestetään vuosittain Lahden Kisapuistossa. 
  • Lyseossa on koulutettuja liikuntatutoreita, jotka suunnittelevat ja organisoivat toimenpiteitä opiskelupäivien aktiivistamiseksi. Apuna heillä ovat Liikkuva lukio -hankkeen vastuuopettajat Anna-Kaisa Anjala, Heini Ertolahti, Tero Falk, Elina Hölttä ja Merja Kukkola. 
  • Uusia liikuntatutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä / vuosi.  
 • Liikkuva koulu -ohjelma laajentui lukuvuoden 2017 – 2018 alusta valtakunnallisesti toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Lahden kaupunki sai heti pilottivaiheessa valtionavustusta Lahden kaupungin lukioiden Liikkuva lukio -hankkeeseen lukuvuodeksi 2017-2018 ja hanke on saanut jatkoa siitä eteenpäin. Jokainen lukio on lähtenyt suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkuvampaa opiskelupäivää omalla tavallaan. Lähtökohtana on ollut, että aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin. 

  Liikkuva lukio -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä. 

  Konkreettisina asioina lukioihin on valtionavustuksen ansiosta hankittu muun muassa säädettäviä työpöytiä luokkiin sekä välituntiliikkumiseen tarkoitettua välineistöä, kuten pingis-, pöytäfutis- ja teqball-pöytiä. Lisäksi lukioissa järjestetään erilaisia aktiivisuutta tukevia tapahtumia ja teemaviikkoja. Tietoutta aktiivisuuden hyödyistä lisätään opiskelijoille ja opettajille järjestettävillä luennoilla. Lukuvuonna 2017 – 2018 käynnistettiin myös liikuntatutor-toiminta, joka osallistaa ja sitouttaa opiskelijoita mukaan toimintaan. 

  Jokaisessa Lahden kaupungin lukiossa toimii Liikkuva lukio -tiimi, joka suunnittelee ja koordinoi toimintaa omassa lukiossaan sekä tekee yhteistyötä muiden lukioiden Liikkuva lukio -tiimien kanssa. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tiimin toimintaan, voivat ottaa rohkeasti yhteyttä oman lukionsa Liikkuva lukio -tiimin opettajiin. Jokainen Lahden lukiolainen voi ideoida uusia tai vanhoja, pieniä tai suuria, liikettä lisääviä toimenpiteitä tukemaan meidän kaikkien yhteistä hyvinvointia.