Hyppää sisältöön

Hyvinvointi

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut

 • Kuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin asioihin. Voit saada tukea ja ohjausta sosiaalisissa ja psyykkisissä haasteissa, kuten elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä ihmissuhdeongelmissa. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

  Kuraattoriin voit olla yhteydessä esimerkiksi, kun

  • omassa opiskeluarjessasi on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • kaipaat tukea ja vahvistusta mielesi hyvinvointiin
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • kaverisuhteet tai parisuhde haastaa
  • on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitset tietoa asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa
  • haluat kuuntelijaa ja aikuisen tukea.

  Voit varata ajan Wilman Henkilökunta-kohdasta tai puhelimitse/tekstiviestillä.

  Piia Valkeasalo

  huone A107, 1. kerros

  puhelin 044 708 0376

 • Lukiopsykologilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

  Lukiopsykologi tarjoaa tukea näissä asioissa

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio).
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys).
  • Kuormittavat elämäntilanteet / kriisit.

  Lyseon psykologi Niko Nuutiselle voit varata ajan itse suoraan tekstiviestillä 044 482 6797 tai Wilman kautta. Työmuotoina on tapaamiset, sovitut soittoajat ja apua saa halutessaan myös kirjoittamalla (WhatsApp/Wilma).

  Psykologin vastaanotto on lyseossa huoneessa A307, 3. kerros (sisäänkäynti hyppyrimäkien puoleisesta rappukäytävästä). Ovi on lukittu. Psykologi kutsuu ovelta.

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on opis­ke­li­jan työ­ter­veys­huol­toa ja sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä.

  Lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­jina toimivat Outi Melchy (ryhmät F-I) p. 044 416 3120 ja Janina Enqvist (ryhmät A-E, J ja K) 044 482 5248. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to si­jait­see Lah­den sote-kes­kuk­ses­sa, Har­ju­katu 48, MAS­TO-sii­pi, 6. kerros.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ar­ke­na kello 8–9 (ei teks­ti­vies­ti­a­si­oin­tia). Muul­loin ajan­va­raus säh­köi­ses­ti Oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta (pank­ki­tun­nis­tau­tu­mi­nen), Wil­ma-vies­til­lä (yhteystiedot Hen­ki­lö­kun­ta-kohdassa) tai säh­kö­pos­til­la muodossa etu­nimi.suku­nimi@paijatha.fi (ajan­va­raus­ta var­ten tar­vi­taan ni­me­si ja ryh­mä­si). Tar­jo­am­me vas­taan­otto­pal­ve­lu­ja myös etä­yh­tey­den kaut­ta vi­de­o­vä­lit­tei­ses­ti. Lisä­tie­toa verkkosivultamme.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le pitää va­ra­ta aika puhelimitse. Voit va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan akuut­ti­vas­taan­o­tol­le, jos si­nul­la on esim. sil­mä­tu­leh­dus tai virt­sa­tie­in­fek­tio-oi­rei­ta (nai­set).

  Pit­kit­ty­neis­sä tai kii­reet­tö­mis­sä asi­ois­sa va­raa aika omal­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­le (esimerkiksi mie­li­ala­pul­mat, vat­sa­vai­vat, jal­ka­ki­vut, akne, pään­sär­ky, ro­ko­tuk­set tai om­pe­lei­den pois­to). Päi­vys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lut löy­ty­vät omasta sote-keskuksesta.

  Lu­ki­on 1. tai 2. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ter­veys­ta­paa­mi­seen ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Asevelvolliset va­raa­vat itse ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen.

  Lu­ki­o­lais­ten ras­kau­den­eh­käi­sy­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Tietoa maksuttoman ehkäisyn käytännöistä.

  Lää­kä­rin te­ke­mät ter­veys­tar­kas­tuk­set ja ras­kau­den­eh­käi­sy­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­rin vas­taan­otto­a­jas­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­ail­ta voi­mas­sa ole­va pe­ruut­ta­mat­to­man ajan mak­su. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. vaih­to-op­iskelija­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­aal­ta voi­mas­sa ole­va lää­kä­rin vuo­si­mak­su tai käyn­ti­mak­su (käyn­ti­ker­to­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta).

  Opiskelutapa­tur­mis­sa opet­ta­ja huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta Lah­den sote-kes­kuk­sen tapa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen. Lukion kans­lia te­kee tapa­tur­ma­il­moi­tuk­set va­kuu­tus­yh­ti­öl­le (ohje ja lo­mak­keet Wil­mas­sa).

 • Suun ter­vey­den­huol­to jär­jes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti koti­kun­nas­sa. Alle 18-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ham­mas­hoi­don. Yli 18-vuo­ti­ail­ta pe­ri­tään ter­veys­kes­kuk­ses­sa ase­tuk­sen mu­kai­nen ham­mas­hoi­to­mak­su. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä pe­ri­tään sak­ko­mak­su.

  Ham­mas­huol­lon yhteystietoja.

 • Al­ler­gi­an, di­a­be­tek­sen tai muun lää­ke­tie­teel­li­sen syyn vuok­si eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­van on heti opin­to­jen al­ka­es­sa teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus opis­ke­li­ja­ra­vin­to­laan. Tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet: todistus- ja ilmoitus erityisruokavaliotarpeesta löytyvät paijatateria.fi sivustolta. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot so­vi­taan opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lan kans­sa. Lou­naal­la on joka päi­vä kas­vis­ruo­ka­vaih­to­ehto.

   

Liikkuva lukio -toiminta Lahden lyseossa

Lahden lyseo osallistuu valtakunnalliseen Liikkuva opiskelu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistää opiskelukykyä. Liikkuva opiskelu -toiminta mahdollistaa aktiivisemman opiskelun monella tapaa.

  • Liikuntasali on opiskelijoiden käytössä aina, kun salissa ei ole opetusta. Liikuntasalista löytyy säilytyskori, jossa on koripalloja, lentopalloja, tasapainolautoja ja sirkusvälineitä. 
  • Lyseon pingispöydät, biljardipöytä, pöytäfutispöytä ja subsoccer ovat opiskelijoiden vapaassa käytössä. Pöytiä on sijoitettu eri puolelle lyseota. Neljännessä kerroksessa on polkupyörä, jolla voi ladata matkapuhelinta lihasvoimin. 
  • B-aulan läheisyydessä on myös leuanvetoon ja roikkumiseen tarkoitettuja tankoja.
  • Lyseon pihassa on monipuoliseen harjoitteluun ja taukojumppaan sopiva street workout -teline.
  • Kaikkien lyseon opiskelijoiden käytössä on Sportyplanner-ohjelma, jonka avulla voi luoda harjoitusohjelmia tai hyödyntää ohjelman valmiita harjoituksia. Ohjelman tunnukset saa liikunnanopettajilta. 
  • Jos kaipaa liikettä oppitunnilla, voi ystävällisesti ehdottaa opettajalle taukojumppaa tai kävelytaukoa. 
  • Useissa luokkatiloissa on säädettäviä työpöytiä sekä jumppapalloja istumisen monipuolistamiseksi. 
  • Liikkuva lukio järjestää tiiviskursseja ja lajikokeiluja opiskelijoiden toivomiin lajeihin. Niistä tiedotetaan Wilman kautta.
  • Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen höntsäpelivuoro liikuntasalissa. 
  • Liikkuva lukio järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia pitkin vuotta. 
  • Kaikkien Lahden kaupungin lukioiden yhteinen hyvinvointi-iltapäivä “Let’s go! Lahti” järjestetään vuosittain Lahden Kisapuistossa. 
  • Lyseossa on koulutettuja liikuntatutoreita, jotka suunnittelevat ja organisoivat toimenpiteitä opiskelupäivien aktiivistamiseksi. Apuna heillä ovat Liikkuva lukio -hankkeen vastuuopettajat Anna-Kaisa Anjala, Heini Ertolahti, Tero Falk, Katri Hämeenniemi ja Elina Hölttä. 
  • Uusia liikuntatutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä lukuvuodessa.  
 • Liikkuva lukio -ohjelma käynnistyi lukuvuonna 2017–2018. Lahden lyseo on lähtenyt suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkuvampaa opiskelupäivää omalla tavallaan. Lähtökohtana on ollut, että aktiivisuutta mahdollistavat ja kannustavat esimerkiksi opiskeluympäristö, toiminnalliset opiskelumenetelmät, aktiivisuustauot opetuksessa, liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella ja opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin. 

  Liikkuva lukio -toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta. Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä. 

  Konkreettisina asioina lukioihin on valtionavustuksen ansiosta hankittu muun muassa säädettäviä työpöytiä luokkiin sekä välituntiliikkumiseen tarkoitettua välineistöä, kuten pingis-, pöytäfutis- ja teqball-pöytiä. Lisäksi lukioissa järjestetään erilaisia aktiivisuutta tukevia tapahtumia ja teemaviikkoja. Tietoutta aktiivisuuden hyödyistä lisätään opiskelijoille ja opettajille järjestettävillä luennoilla. Lukuvuonna 2017–2018 käynnistettiin myös liikuntatutor-toiminta, joka osallistaa ja sitouttaa opiskelijoita mukaan toimintaan. 

  Jokaisessa Lahden kaupungin lukiossa toimii liikkuva lukio -tiimi, joka suunnittelee ja koordinoi toimintaa omassa lukiossaan sekä tekee yhteistyötä muiden lukioiden liikkuva lukio -tiimien kanssa. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tiimin toimintaan, voivat ottaa rohkeasti yhteyttä oman lukionsa liikkuva lukio -tiimin opettajiin. Jokainen Lahden lukiolainen voi ideoida uusia tai vanhoja, pieniä tai suuria, liikettä lisääviä toimenpiteitä tukemaan meidän kaikkien yhteistä hyvinvointia.