Hyppää sisältöön

Opinnoissa eteneminen

Lukiolaki 25§: Opiskelijan pitää osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

 • Poissaoloja voi opiskelijalla olla periodin aikana opintojaksoa kohti enintään viisi, jotta opintojakso voidaan arvioida. Urheilijoiden valmennus- ja kilpailumatkojen aiheuttamat poissaolot sekä pitkään sairastaneiden opiskelijoiden poissaolot voidaan käsitellä erikseen. Lahden lyseon edustustehtäviä ei lasketa viiden poissaolon kokonaisuuteen.

  Kaikilla ensi kertaa kyseisen aineen ylioppilaskokeeseen osallistuvilla on oikeus olla edeltävä päivä poissa opetuksesta tai valmistelutunnilta, mutta ei edellisen päivän kokeesta. Jos ylioppilastutkintokoe on maanantaina, edellistä perjantaita ei myönnetä vapaaksi. Ylioppilastutkintokokeita edeltävän päivän poissaolovapautus ei koske kokeita. Ylioppilastutkintokokeiden poissaoloja ja lukion edustustehtäviä ei lasketa viiden poissaolotunnin määrään, ylioppilastutkintokoetta edeltävä poissaolopäivä lasketaan.

  Sairauspoissaolot ja yllättävät menot, joita ei ole voitu tietää etukäteen on selvitettävä seitsemän kalenteripäivän kuluessa poissaolosta. Niistä on kuitenkin välittömästi ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Yli kaksi viikkoa kestävästä sairauspoissaolosta on toimitettava lääkärintodistus rehtorille. Kaikki periodin poissaolot on selvitettävä Wilman kautta tai luotettavasti suoraan ryhmänohjaajalle tai apulaisrehtorille ja kirjallisesti rehtorille (yli 15 työpäivän poissaolot) viikon kuluessa poissaolosta. Perussääntö on, että poissaolot selvitetään mahdollisimman pian. Koeviikon poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa. Opintojakso, joka sisältää selvittämättömiä tai luvattomia poissaoloja voi tuottaa arvosanaksi K:n.

  Alle 18-vuotias opiskelija  ei voi itse selvittää poissaolojaan. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää itse poissaolonsa ja hakee läsnäolovapauksen. Yksittäisen erehdyksen tai tahattoman laiminlyönnin seurauksena opintojakso voidaan arvioida X:llä. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää näyttöjään, jolloin opintojakso voidaan arvioida viimeistään saman periodin uusintakokeeseen mennessä ja 5. periodin osalta seuraavan lukuvuoden 1. periodissa. Tarvittavasta näytöstä päättää opintojakson opettaja. Poissaolot oppitunneilta voivat aiheuttaa opintojakson arvosanan alenemisen tai K-arvosanan puuttuvan näytön vuoksi.

  Tutustu Lahden lyseon poissaoloihin puuttumisen malliin.

 • Oppitunnilta myöhästyminen pitää selvittää välittömästi kyseessä olevan tunnin opettajalle. Jos myöhästyminen koskee suurinta osaa oppitunnista, se merkitään poissaoloksi. Periodin viides hyväksymätön myöhästyminen opintojakson oppitunnilta voi tuottaa opintojakson arvosanaksi K. Opettaja päättää, voiko hän hyväksyä jonkin opiskelijasta riippumattoman myöhästymisen syyn. Opiskelijan pitää itse todistaa myöhästymisen syy.

 • Läsnäolovapautukset haetaan henkilökohtaisesti viimeistään kolme työpäivää etukäteen. Kaikki läsnäolovapautukset on anottava etukäteen ryhmänohjaajalta (yksi tunti–kolme työpäivää), apulaisrehtorilta (4–15 työpäivää) tai rehtorilta kirjallisesti  (yli 15 työpäivää). Hakemus lähetetään Wilman kautta (Hakemukset–Luo hakemus–Läsnäolovapautus).

  Tarkennuksia läsnäolovapautuksiin

  • Pelkät puhelinsoitot esimerkiksi terveydenhoitajalle eivät riitä poissaolo- tai läsnäolovapautusanomuksiksi tai selvityksiksi.
  • Läsnäolovapautusten myöntämiseen vaikuttaa hakijan opiskeluasioista huolehtiminen.

  Anomuksesta läsnäolovapautus voidaan myöntää

  • Oman perheen kanssa tehtävään matkaan (liitteenä selvitys opiskelusta läsnäolovapautuksen aikana sekä huoltajan selvitys perheen osuudesta). Korkeintaan viiden työpäivän mittainen vapautus läsnäolosta voidaan myöntää kerran lukuvuodessa, mutta läsnäolovapautusta ei lähtökohtaisesti myönnetä koeviikolle. Poikkeuksista päättää rehtori.
  • Perhetapahtumiin (hautajaiset, häät, ylioppilasjuhlat, merkittävät syntymäpäivät),
  • työhaastatteluun (liitteet mukana anomuksessa),
  • kilpailumatkoihin (liitteet mukana anomuksessa) ja
  • valmennusleireihin (liitteet mukana anomuksessa).

  Opiskelupäivän aikana tapahtuvat harjoitukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niissä pitää ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa urheilulukiokoordinaattoriin.

  Läsnäolovapautuksia ei myönnetä

  • Yksityisiin valmennus- ynnä muihin leireihin,  ei seuran eikä muun virallisen tahon järjestämiin leireihin ilman erityistä selvitystä,
  • liikunta-, musiikki-, kuvataide- ym. valmennusleireihin, ellei opiskelija osoita harrastustaan valinnaisissa  lukio-opinnoissaan, esimerkiksi liikuntapainotteisella linjalla opiskelu,
  • työssäkäyntiin,
  • harjoituksiin, joukkueiden risteilyihin tai muihin juhliin eikä harjoituksia, pelejä, matkoja ynnä muita edeltäviin tai seuraaviin ”lepopäiviin”,
  • autokoulun ajo-opetukseen tai teoriatunteihin (poikkeuksena liukasrataharjoittelu, kuljettajatutkinnon teoria- ja ajokoe),
  • aktiviteetteihin, jotka eivät liity opiskeluun,
  • muille kuin kilpailu- ja valmennusmatkoille, esimerkiksi kauden päätösmatkat,
  • kaveriporukoiden lomamatkoihin,
  • läsnäolovapautusta ei myönnetä päättö- eli koeviikoille (paitsi ensimmäistä kertaa ylioppilastutkintokokeeseen osallistuvalle, joka voi saada vapaaksi edellisen päivän valmistelutunnin).

Lukuvuosisuunnitelman yhteisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi juhlissa tai niitä korvaavissa tilaisuuksissa) läsnäolovelvollisuus on kaikilla. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja ryhmänohjaustuokioista, juhlista ja muista lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvista yhteisisistä tilaisuuksista, opiskelija ei saa opintojaksosta OP07 suoritusta (2 op).

Kaikki periodin poissaolot on selvitettävä Wilmassa ryhmänohjaajalle tai apulaisrehtorille viikon kuluessa poissaolosta.

Opintojaksojen suorittamistavat ja uusintakokeet

Opintojaksot koostuvat Lahden lyseossa saman aineen yhdestä tai useammasta moduulista.  Oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan moduuleilla.  Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

 • Pääsääntöisesti lukion opintojaksot suoritetaan valitsemalla ne opintotarjottimelta omaan lukujärjestykseen ja osallistumalla oppitunneille omassa lukiossa. Opiskelija voi myös suorittaa opintojaksoja muissa lukioissa. Lisätietoja opintojaksojen suorittamismahdollisuuksista saa opinto-ohjaajilta. Tukiopetusta voi kysyä suoraan aineenopettajalta. Tukiopetusta ei anneta, jos opiskelija on jättänyt tehtävät tekemättä tai hänellä on muista kuin sairaudesta aiheutuneita poissaoloja. Tukiopetusta ei anneta lukioaikana tehtyjen lomamatkojen vuoksi.

 • Jos kyse ei ole opintotarjottimeen samaan periodiin merkityistä opintojaksoista (esimerkiksi KE01+KE02, FY01+FY02, ÄI03+ÄI07), vain kerran lukuvuoden aikana tarjolla olevista opintojaksoista (esimerkiksi  LI12 ja LI17) tai esim. pakollisesta ja valtakunnallisesta valinnaisesta opintojaksosta, jotka on sijoitettu samaan jaksoon (esimerkiksi MAA03 ja MAA11 tai KE05 ja KE06) on opiskelijan ennen jakson alkua sovittava kyseessä olevan aineenopettajan kanssa lupaa opintojaksojen käymiseen yhtä aikaa.  Tämä koskee erityisesti pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja.

 • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään päättää rehtori. Wilman pysyvissä tiedotteissa on tarkemmat ohjeet muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuhakemusten tekemiseen.

  Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää Nettilukiossa, aikuislukiossa, kesälukiossa tai -yliopistossa, kansalaisopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavia opintoja. Kesä- ja aikuislukiossa suoritettavien opintojen osalta on syytä etukäteen tarkistaa vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen. Suorituksesta tarvitaan aina todistus.

  Urheiluvalmennuksesta tai muusta tavoitteellisesta harrastustoiminnasta (esimerkiksi konservatorio, taide- ja muotoilukoulu Taika) voi myös saada opintosuorituksia. Harrastustoiminnassa ja urheiluvalmennuksessa suoritettavista muista valinnaisista opintojaksoista on sovittava rehtorin kanssa etukäteen.

  Hyväksilukua voi hakea esimerkiksi isoskoulutuksesta ja isosena toimimisesta, työkokemuksesta (erillinen ohje raportin kirjoittamiseen Wilman pysyvissä tiedotteissa), vapaaehtoistyöstä ja kielikursseista, jos opintojen tai toiminnan laajuus on riittävä.

  Todistukset hyväksilukemisen arviointia varten toimitetaan hakemuksen liitteenä rehtori Tero Matkaniemelle. Rehtori antaa lisätietoja hyväksiluettavista opinnoista ja toiminnasta.

  Peruskouluaikaisista suorituksista voidaan lukea hyväksi

  • hygieniapassi (0,5 opintopistettä)
  • isoskoulutus: 2 opintopistettä.

  Lukioaikaisista suorituksista voidaan lukea hyväksi

  • ensiapukurssi (2 opintopistettä)
  • hygieniapassi (1 opintopiste)
  • isoskoulutuksen jatkokurssi (2 opintopistettä)
  • järjestyksenvalvojan peruskurssi (2 opintopistettä, 40 tuntia)
  • järjestötoiminta (2 opintopistettä)
  • liikennekasvatuskurssi, B-ajokortin (2 opintopistettä)
  • lukioaikainen työkokemus, yrittäjyys ja vapaaehtoistyö (2 opintopistettä, työtä vähintään 30 tuntia)
  • musiikkioppilaitossuoritus (enintään 24 opintopistettä)
  • Opintokamu-verkkokurssi (2 opintopistettä)
  • opiskelutaidotkurssi, MOOC / Lahden ammattikorkeakoulu (2 opintopistettä)
  • partiotoiminta (2 opintopistettä)
  • teatteri- ja musiikkituotanto (2–6 opintopistettä / tuotanto, työmäärän mukaan)
  • urheiluvalmentautuminen (2 opintopistettä / lukuvuosi)
  • vaihto-opiskeluvuosi (1624 opintopistettä)
  • Vaikuttajakouluopinnot (2 opintopistettä).
 • Lukioasetuksen 810/98 § 4 mukaisesti rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa osan opinnoista opetukseen osallistumatta. Lupa on anottava kirjallisesti rehtorilta ennen periodin alkua ja se on voimassa määräajan, enintään lukuvuoden loppuun saakka.

  Opiskelija tulostaa Opintojakson suorittaminen itsenäisesti -lomakkeen Wilman Tulosteet-kohdasta ja hakee itsenäisen suorittamisen lausuntoa ensin aineenopettajalta. Rehtori tekee päätöksen lausunnon perusteella. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana.

  Luvan saaminen itsenäistä opintojakson suorittamista varten on perusteltua opiskelujen nopeuttamisen, opintotarjottimen solmukohtien (esimerkiksi opintojaksojen päällekkäisyyden) tai muun pätevän syyn takia. Itsenäisen suorittamisen peruslähtökohtana on vähintään arvosana 8 aikaisemmista opintojaksoista. Aiemmin hyväksyttyä opintojaksoa tai arvosanalla 4 suoritettua opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti. Keskeytetyn opintojakson (K) voi suorittaa itsenäisesti vain, jos suoritus on keskeytynyt todistetusti terveyssyystä. Englannin opintojaksoista ei  pääsääntöisesti myönnetä itsenäisiä suorituksia. Eri aineiden Kohti ylioppilastutkintoa -opintojaksoja ei saa suorittaa itsenäisesti.

  Opintojakson itsenäiseen suoritukseen liittyvät tehtävät tulee palauttaa yhteisesti sovittuina päivinä. Kun tehtävät on palautettu sopimuksen mukaisesti, on opiskelijalla oikeus osallistua kokeeseen. Kokeeseen osallistutaan pääsääntöisesti kyseisen opintojakson koepäivänä päättö- eli koeviikolla.

 • Uusintaoikeus koskee vain opintojaksoja, joista opiskelija on saanut hylätyn arvosanan (4). Uusintakokeen voi tehdä vain yhden kerran. Uusintaoikeus ei koske vilpin tai kesken jättämisen takia hylättyä opintojaksoa, jonka kokeessa opiskelija on jättänyt tyhjän paperin. Hyväksytysti arvioidun opintojakson voi uusia vain käymällä sen uudestaan.

  Uusintakokeeseen voi osallistua myös opiskelija, joka on ollut hyväksytystä syystä poissa varsinaisena koepäivänä. Uusintakoetilaisuudessa voi suorittaa myös opintojakson puuttuvan kirjallisen osion, esimerkiksi aineen.

  Jos itsenäisen suorituksen päättää normaali koe opintojaksosta, se pitää suorittaa hyväksytysti. Uusintamahdollisuutta ei ole.

  Uusintakoe järjestetään periodeittain noin kaksi viikkoa edellisen periodin päättymisen jälkeen. Viidennen periodin uusintakoe on elokuussa. Opiskelijan on osallistuttava heti seuraavaan uusintakokeeseen. Elokuun uusintakokeessa voi suorittaa opettajan kanssa sovitusti myös aiempien periodien kokeita (niin sanottu rästikoe). Opintojakson opettaja voi myöntää luvan poikkeukseen. Abiturienttien rästikokeet järjestetään huhtikuun uusintakoepäivänä.

  Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti lomakkeella, joka avataan www.lahdenlyseo.fi-verkkosivulla etusivun uutisena ennen koeviikkoa. Jos lomake ei näy ensimmäisellä sivulla, valitse valikosta toinen sivu. Ilmoittautumislinkki on nähtävillä myös pysyvänä tiedotteena Wilmassa. Ilmoittaudu kokeeseen hyvissä ajoin, koska myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida. Uusintakokeessa voi kerralla suorittaa enintään kaksi koetta. Ensimmäinen koe pitää palauttaa ennen kuin saa toisen. Yhteen kokeeseen saa käyttää aikaa enintään kaksi tuntia.

  Uusintakoeoikeuden menettää, jos jättää saapumatta ilmoittautumaansa uusintakokeeseen. Poikkeuksena tästä on ennakkoon ilmoitettu peruutus ja luotettavasti osoitettu sairauspoissaolo.

Arviointi

Arvioinnin on oltava monipuolista ja kannustavaa ja sen on tuettava tavoitteellista oppimista. Opiskelijan persoona tai temperamentti ei vaikuta arviointiin.

 • Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan arvosanoin (4–10). Poikkeuksena ovat opinto-ohjauksen opintojaksot, jotka arvioidaan S-merkinnällä. Muut valinnaiset opintojaksot arvioidaan kuten opetussuunnitelmassa mainitaan joko suoritusmerkinnällä tai numeroin. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat jatkuva näyttö, tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekeminen sekä koe. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on palautettava ennen opintojakson koetta, muuten ei ole oikeutta osallistua kokeeseen.

  Opintojakson voi arvioida ilman varsinaista koetta. Tällöin opintojaksoon sisältyy esimerkiksi suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö. Joillakin opintojaksoilla hyväksytty arvosana edellyttää esim. suullisia esityksiä ja  tutkielmia. Jos opiskelija jää kiinni vilpistä, esimerkiksi lunttaamisesta ja plagioinnista, hänen opintojaksonsa hylätään ja arvioidaan arvosanalla K (ei uusintakoemahdollisuutta).

  Antaessaan X:n tai K:n opettaja merkitsee Wilman arvioinnin lisätietoja -kohtaan perustelut. Opiskelija näkee lisätiedot Wilman Opinnot-kohdassa Suoritukset-välilehdellä klikkaamalla aineen ja opintojakson edessä olevaa plusmerkkiä. Jos opiskelija ei ole suorittanut X-merkintää annetussa määräajassa, opettaja arvioi opintojakson K:lla.

 • Arvioinnissa merkintä X tarkoittaa, että opintojakson suoritus on kesken.

  X-merkintä, joka johtuu puuttuvasta kokeesta, on suoritettava pois seuraavassa uusinnassa. Erityistilanteissa, kuten sairaustapauksessa, järjestelystä sovitaan opettajan kanssa. X-merkinnän saa, jos kaikkia poissaoloja ei ole selvitetty tai suoritus on jäänyt kesken yksittäisen tahattoman erehdyksen takia:

  • Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on palautettava ennen koetta. Muuten opiskelijalla ei oikeutta osallistua kokeeseen.
  • Itsenäinen suoritus on palautettava opettajan kanssa sovittuun päivämäärään mennessä, muutoin suorituslupa mitätöityy.
  • Opintojaksolla annettu lisätehtävä (luvaton poissaolo/yksittäinen erehdys) on suoritettava uusintakokeeseen mennessä.
  • Jos koe on tekemättä, se on tehtävä periodin uusintakoetilaisuudessa.
  • Hoitamaton X-merkintä johtaa K-merkintään. Arvioinnissa merkintä K tarkoittaa, että opintojakso on keskeytynyt eli jätetty arvioimatta.
 • K merkitään, jos:

  • opiskelija ilmoittaa itse keskeyttävänsä opintojakson. Periodin 1. viikolla opinto-ohjaajan kanssa sopimalla opintojakson voi keskeyttää ilman, että seuraa K (esimerkiksi opintojakson vaihtamisen yhteydessä). Opiskelijan pitää aina ilmoittaa keskeytyksestä välittömästi opintojakson opettajalle ja opinto-ohjaajalle
  • kaikkia opintojakson arviointiin (arvosanat 4–10, S) vaadittavia osasuorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä. Tyhjän paperin jättäminen kokeessa voi aiheuttaa K-merkinnän
  • poissaoloja opintojaksolta on kertynyt liikaa (yleensä yli 5). Pitkään sairastaneiden poissaolot sekä urheilijoiden valmennus- ja kilpailumatkojen aiheuttamat poissaolot rehtori/apulaisrehtori käsittelee erikseen
  • opintojaksolta kertyy 5 myöhästymistä periodin aikana
  • poissaolojen syy ei ole hyväksyttävä tai niitä ei ole selvitetty ajoissa.

  K-merkinnästä seuraa:

  • Lupaa itsenäiseen suoritukseen ei myönnetä muulloin kuin todistetussa sairaustapauksessa.
  • Lupaa suorittaa opintojakso uusintakokeella ei myönnetä muulloin kuin todistetussa sairaustapauksessa.
  • Opiskelijan pitää käydä opinto-ohjaajan luona selvittämässä, milloin voi suorittaa opintojakson uudelleen.
 • Valtakunnallisen valinnaisen opintojakson hylätty arvosana voidaan poistaa suoritusrekisteristä opiskelijan pyynnöstä. Opiskelija on yhteydessä opinto-ohjaajaan, joka vaihtaa opintojakson arviointiin P-merkinnän. Arvioinnin lisätietoihin kirjataan, että arvosana 4 on poistettu opiskelijan pyynnöstä. Poistettua arviointia ei lasketa suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärään.

 • Jokaisen oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien opetussuunnitelmassa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Suoritetuista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

  Vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaan, saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi, opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa suoritetun opintopistemäärän mukaan enintään seuraavasti:

  2–5 opintopistettä: 0 opintopistettä

  6–11 opintopistettä: 2 opintopistettä

  12–17 opintopistettä: 4 opintopistettä

  18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä

  Opintoja seurataan ja jos päättöarviointiin vaikuttavista opintojaksoista ei ole tarpeeksi hyväksytysti suoritettu, opiskelija ohjataan uusimaan hylättyjä opintojaksoja. Jälkikäteen voidaan poistaa hylättyjä valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja (katso arviointi P).

  Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukiokoulutusta koskevan valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

  Opiskelija on oikeutettu erillisestä pyynnöstä saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden 2 opintopisteen opintojakson sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 4 opintopistettä. Pyynnöt tehdään omalle opinto-ohjaajalle.

  Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion minimiopintopistemäärä 150 täyttyy. Lisäksi opinnoissa on oltava vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja suoritettuna.

  Opiskelija voi yrittää korottaa päättöarvosanaansa lukio-opintojen lopussa järjestettävissä koko oppimäärää käsittelevissä tenteissä. Niihin ilmoittaudutaan erikseen aineenopettajille.

 • Opiskelijat osallistuvat oman ohjausryhmänsä ryhmänohjaustuokioihin eli ROTeihin torstaisin kello 9.30 kotiluokissa. ROTit pidetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille viikoittain päättö- eli koeviikkoja lukuun ottamatta ja vanhemmille opiskelijoille aina periodin ensimmäisenä ja viimeisenä torstaina. Ryhmänohjaukseen sisältyvät myös lukion yhteiset tilaisuudet ja juhlat. Ryhmänohjauksesta voi saada 2 opintopisteen opintojakson (OP07o) S-merkinnällä.

  3 vuoden aikana sallitaan

  • 15 luvallista poissaoloa (sairaus/anottu) eli suunnilleen samassa suhteessa kuin muillakin opintojaksoilla 
  • 3 erehdystä (unohdus, pommiin nukkuminen)  
  • 0 tahallista poissaoloa  

  Jos jokin näistä rajoista ylittyy, ryhmänohjauksesta ei saa suoritusta.