Hyppää sisältöön

Ohjelmointi ja AT

Laitteistot, järjestelmät ja alustat, 2 op (OHJ01)

Tavoitteet

 • tutustut opiskelussa tarvittaviin ohjelmiin ja alustoihin
 • tutustut ohjelmoinnissa käytettäviin laitteistoihin, järjestelmiin ja alustoihin
 • tutustut perustasolla eri ohjelmointikieliin

Keskeiset sisällöt

 • Abitti- järjestelmä ja sen ohjelmat
 • käyttöjärjestelmät
 • eri ohjelmointikielet ja niiden historia
 • ohjelmointiympäristöjä
 • tietoliikenteen perusteet

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Python-ohjelmointi, 2 op (OHJ02)

Tavoitteet

 • ymmärrät ohjelmoinnin taustat ja historian
 • saat vahvan pohjan muiden ohjelmointikielten opiskeluun Python-ohjelmoinnin lisäksi
 • osaat kirjoittaa toimivia ohjelmia
 • osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin
 • osaat luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen

Keskeiset sisällöt

 • Python-ohjelmointikielen perusrakenne
 • ongelmien ratkaisu Python-ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laaja ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Java- ohjelmoinnin perusteet, 2 op (OHJ03)

Tavoitteet

 • tutustut Javan perusominaisuuksiin
 • osaat kirjoittaa toimivia Java-ohjelmia
 • osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • Java-ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu Java- ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laajempi ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

Java-ohjelmoinnin jatko, 2 op (OHJ04)

Tavoitteet

 • osaat tehdä laajempia Java-sovelluksia
 • osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia Java-ohjelmia
 • osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat
 • osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua

Keskeiset sisällöt

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Visual Basic, C# perusteet, 2 op (OHJ05)

Tavoitteet

 • tutustut Visual Basic ja C# -kielien perusteisiin
 • osaat kirjoittaa toimivia ohjelmia
 • osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Visual Basic, C# jatko, 2 op (OHJ06)

Tavoitteet

 • osaat tehdä laajempia ohjelmakokonaisuuksia
 • osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia ohjelmia
 • osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat
 • osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua

Keskeiset sisällöt

 • syvennytään tarkemmin ohjelmointikieliin ja niiden ominaisuuksiin
 • sovelletaan eri ohjelmointikokonaisuuksia toisiinsa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

C++ perusteet, 2 op (OHJ07)

Tavoitteet

 • tutustut C++ -kielen perusominaisuuksiin
 • osaat kirjoittaa toimivia C++ -ohjelmia
 • osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • C++ -ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu C++ -ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laaja ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

C++ jatko, 2 op (OHJ08)

Tavoitteet

 • osaat tehdä laajoja C++ -sovelluksia
 • osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia C++ -ohjelmia
 • osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat.
 • osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua.

Keskeiset sisällöt

 • syvennytään tarkemmin C++ -kieleen ja sen ominaisuuksiin
 • sovelletaan eri ohjelmointikokonaisuuksia toisiinsa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

JavaScript-ohjelmointi, 2 op (OHJ09)

Tavoitteet

 • tutustut JavaScript-kielen perusominaisuuksiin
 • osaat kirjoittaa toimivia JavaScript-ohjelmia
 • osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • JavaScript-ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu JavaScript-ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laaja ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Linux-käyttöjärjestelmän hallinta, 2 op (OHJ10)

Tavoitteet

 • ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän toiminnan
 • osaat asentaa Linux-käyttöjärjestelmän
 • osaat asentaa ja määrittää ohjelmia Linux-järjestelmään
 • ymmärrät Linux-jakeluversioiden erot

Keskeiset sisällöt

 • Linuxin syntyyn ja käyttöhistoria
 • Linuxin rakenne ja jakeluversiot
 • Linuxin ylläpito työpöytä ja palvelinkäytössä
 • järjestelmän etähallinta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Arduinon perusteet, 2 op (OHJ11)

Tavoitteet

 • opit arkipäiväisten elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja niiden ohjelmoinnin alkeita
 • tutustut eri Arduino-piireihin
 • tutustut Arduinon ohjelmointiin
 • osaat tehdä toimivia Arduino-ratkaisuja

Keskeiset sisällöt

 • Arduino-piirin historia ja rakenne
 • käytännönläheistä ohjelmointia Arduino-alustalla
 • mahdollisuus toteuttaa lopussa pieni projektityö

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Arduinon jatko / projektityö, 2 op (OHJ12)

Tavoitteet

 • tutustutaan syvemmin piiritietokoneiden ohjelmointiin valitun projektin avulla
 • osaat toteuttaa laajemman projektityön joko itsenäisesti tai ryhmässä

Keskeiset sisällöt

 • opintojaksolla toteutetaan laajempi projekti piiritietokoneella
 • mahdollisia alustoja ovat muun muassa Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Robotiikka, 2 op (OHJ13)

Tavoitteet

 • tutustut robotiikan mahdollisuuksiin ja haasteisiin
 • tutustut robotiikan tuomiin työelämätaitoihin

Keskeiset sisällöt

 • robotiikan historia ja kehitys
 • robotiikan vaikutukset
 • robotin ohjelmointi

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Digitutor, 4 op (OHJ14)

Tavoitteet

 • perehdyt tarkemmin lukion sähköisen toimintaympäristön periaatteisiin
 • jaat omaa osaamistaan muille opiskelijoille
 • kehität asiakaspalvelutaitojasi

Keskeiset sisällöt

 • lukion sähköinen toimintaympäristö
 • lukion käytössä olevat informaatiotekniikan järjestelmät
 • toimiminen tieto- ja viestintätekniikan tukena opiskelijoille ja opettajille

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Lukiodiplomi, 2 op (OHJ15)

Tavoitteet

 • suoritat itsenäisesti laajan projektityön
 • osoitat erityistä osaamistasi ja harrastuneisuuttasi pitkäkestoisen näytön avulla

Keskeiset sisällöt

 • projektityön toteutus opettajan tai opiskelijan valitsemasta aiheesta
 • työn dokumentointi ja julkaisu verkossa
 • arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Tietotekniikan perusteet, 2 op (AT01)

Tavoitteet

 • kykenet hyödyntämään opittuja taitoja lukio-opinnoissa
 • tutustut käytössäsi olevaan tietotekniikan laitteistoon ja ohjelmistoihin
 • osaat muokata tuottamiasi tekstejä yhtenäiseksi ja luettavaksi kokonaisuudeksi
 • tutustut ohjelmien ja ohjelmistojen perustoimintoihin
 • ymmärrät tietoturvan merkityksen
 • ymmärrät tekijänoikeusnäkökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti

Keskeiset sisällöt

 • laitteiston ja käyttöjärjestelmän perushallinta
 • opiskelussa käytettävät ohjelmat
 • perehtyminen sähköisen ylioppilastutkinnon koejärjestelmään ja ohjelmistoihin
 • opiskelussa tarvittavaa tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kuvantuoton ja kuvankäsittelyn perusteet, 2 op (AT02)

Tavoitteet

 • osaat tuottaa kuvia kuvankäsittelyohjelmalla
 • hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat
 • osaat muokata ja jakaa digitaalisia kuvia tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön
 • hallitset kuvankäsittelyn suunnittelun ja tuottamisen peruskäsitteet

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan eri kuvankäsittelyohjelmiin ja kuvankäsittelyn termeihin
 • kuvien tuottaminen kuvankäsittelyohjelman työkaluilla
 • digikuvauksen perustaidot
 • kuvaformaatit ja niiden erot
 • kuvien ominaisuuksien muokkaus ja manipulointi
 • mahdollisesti videoiden kuvaus ja käsittely
 • mahdollisesti 3D -mallinnus

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Verkkosivujen ja -julkaisujen perusteet, 2 op (AT03)

Tavoitteet

 • osaat luoda verkkojulkaisujen perusrakenteita vaatimia sivuja omaan ja muiden käyttöön
 • hallitset itsenäisen työskentelyn verkkomedian, esimerkiksi verkkosivujen toteutuksessa ja julkaisemisessa
 • kykenet toteuttamaan verkkojulkaisussa käytettävien mediasisältöjen ja -resurssien muodostamia kokonaisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • HTML-kielen perusteet ja web-julkaisun kehitys
 • visuaalisen materiaalin tuotto ja julkaisu web- sivuilla
 • web- sivuston tuotto sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmillä
 • ymmärrät tekijänoikeusnäkökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Ohjelmoinnin perusteet, 2 op (AT04)

Tavoitteet

 • tutustut ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmien rakenteeseen
 • tutustut valitun kielen ohjelmointiympäristöön ja syntaksiin
 • osaat laatia pieniä toimivia ohjelmia
 • opit tuottamaan eheitä ohjelmakokonaisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • ohjelmoinnin perusteet ja historia
 • muuttujat ja vakiot
 • operaattorit
 • lauserakenteet ja kirjastot
 • algoritmit

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)