Hyppää sisältöön

Maantiede

Kohti maantieteen ylioppilaskoetta, 2 op (GE05)

Tavoitteet

 • Opiskelija osaa lukion maantieteen opintojaksojen keskeiset sisällöt ylioppilaskirjoitusten näkökulmaa korostaen.
 • Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon lisäksi prosessien syyseuraussuhteita ja osaa soveltaa oppimaansa.
 • Opiskelijalla on maantieteen ylioppilaskirjoituksiin tarvittavat tietotekniset taidot.
 • Opiskelija ymmärtää maantieteen monitieteellisyyden ja osaa ratkaista tehtäviä tätä silmällä pitäen.
 • Pohditaan Suomea koskevia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita, joista saatetaan kysyä tietoja ylioppilaskirjoituksissa.

Keskeiset sisällöt

 • Opintojakson nimi on ”kohti ylioppilastutkintoa”. Opintojaksossa kerrataan pakollisen GE01 opintojakson lisäksi, syventävien GE02, GE03 ja GE04 opintojaksojen keskeiset sisällöt ylioppilaskirjoitusten näkökulmaa korostaen.
 • Käydään läpi maantieteen ylioppilaskirjoitusten rakenne sekä tehtävätyypit.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Lahtelaista maantiedettä, 2 op (GE06)

Tavoitteet

 • Opiskelija perehtyy Lahden seudun geomorfologiaan , ennen muuta viimeisimmän jääkauden jälkiin ja pinnanmuotoihin.
 • Opiskelija ymmärtää Lahden asutuksen, muun rakennuskannan ja toimintojen sijoittumisen sekä luonnonmaantieteellisen että ihmismaantieteellisen näkökulman valossa.

Keskeiset sisällöt

 • Opintojaksossa tutustutaan lähinnä Lahden keskustan tuntumassa sijaitseviin geomorfologisiin kohteisiin.
 • Opintojaksossa pohditaan ihmismaantieteen näkökulmasta Lahden alueen asutusta ja muuta toimintaa.
 • Opintojaksossa tehdään havaintoja maastossa sekä laaditaan muutamia projektitöitä kirjallisten lähteitten, haastattelujen, mahdollisten (asiantuntija)vierailujen sekä omien havaintojen pohjaltja.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Maantieteen kenttätyöt, 2 op (GE07)

Tavoitteet

 • Opiskelija syventää lukio-oppimäärän tietoja maantieteestä.
 • Opiskelija oppii maantieteen kenttätutkimustaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin.
 • Opiskelija tutustuu maantieteen eri osa-alueiden tutkimusmenetelmiin.

Keskeiset sisällöt

 • Luonnonmaantiede ja sen kenttätutkimusmenetelmät.
 • Kartografia ja paikkatieto (aineiston kerääminen ja analysointi).
 • Ihmisen ja luonnon välisten syyseuraussuhteitten ymmärtäminen luonnonmaantieteen ja kaupunkitutkimuksen keinoin.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)