Hyppää sisältöön

Biologia

Kohti biologian ylioppilaskoetta, 2 op (BI07)

Keskeiset sisällöt

 • kurssilla kerrataan aihekokonaisuuksin keskeinen lukion biologian oppimäärä

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Biologian laboratoriotyöt, 2 op (BI08)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI04-moduulit.

Tavoitteet

 • opiskelija tutustuu biologiassa käytettäviin kokeellisiin työmenetelmiin

Keskeiset sisällöt

 • opintojaksolla perehdytään biologian eri osa-alueisiin käyttäen kokeellisia työmenetelmiä
 • harjoitustöitä tehdään solubiologian, kasvi- ja eläinfysiologian, bioteknologian, mikrobiologian sekä anatomian alueelta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Lääketieteellinen biologia, 2 op (BI10)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI05-moduulit.

Tavoitteet

 • opiskelija syventää aikaisempia tietojaan ihmisen biologiasta, perimästä ja mikrobeista erityisesti lääketieteen näkökulmasta

Keskeiset sisällöt

 • Opintojaksolla keskitytään ihmisen terveyteen ja sairauksiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.
 • Aihealueita ovat mm. ihmisen elimistön toimintaa heikentävät sairaudet, perimän ja ympäristötekijöiden vaikutus sairauksiin, lääkeaineiden vaikutukset elimistöön ja taudinaiheuttajiin.
 • Opintojaksolla tehdään aiheeseen liittyviä mittauksia, tutkimuksia ja laborointeja sekä vierailuja esimerkiksi korkeakoulujen lääketieteellisiin tutkimusryhmiin.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Luonto kaupungissa, 2 op (BI11)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI03-moduulit.

Tavoitteet

 • syventää lukio-oppimäärän tietoja kaupunkiekosysteemistä ja laajemmin kaupungeista elinympäristöinä
 • oppii biologisen tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen ja raportoimisen
 • syventää BI02 ja BI03 -opintojaksojen aihepiirejä

Keskeiset sisällöt

 • Opintojaksolla tehdään pienimuotoisia tutkimuksia liittyen kaupunkeihin elinympäristöinä sekä mm. kaupungin ja liikenteen aiheuttamista vaikutuksista luontoon ja eliöihin ihminen mukaan lukien. Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kaupungin ilmanlaatu ja melu.
 • Opintojaksolla syvennetään ja harjoitellaan lajintuntemusta mm. maastoretkillä sekä opitaan lajien välisistä suhteista (mm. kilpailu).
 • Opintojakso pitää sisällään vierailukäyntejä ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyviin kohteisiin.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Perimä, ympäristö ja elintavat, 2 op (BI12)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI04-moduulit.

Tavoitteet

 • opiskelija syventää tietämystään ihmisen perimästä
 • opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden ja elintapojen vaikutuksen ominaisuuksien ja sairauksien periytymisessä

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen perimä
 • ympäristön ja elintapojen vaikutus perimään
 • epigeneettinen periytyminen
 • geneettinen leimautuminen ja sukupuoli
 • syöpägeenit ja periytyvä syöpä

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Biologian kenttätyöt, 2 op (BI13)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI03-moduulit.

Tavoitteet

 • tutustuu biologiassa käytettäviin tutkimusmenetelmiin ja oppii toteuttamaan yksinkertaisia tutkimuksia
 • oppii havainnoimaan eliöyhteisöjen eroavaisuuksia ja pohtimaan niiden taustalla olevia syitä
 • oppii tuntemaan tyypillisten suomalaisten eliöyhteisöjen lajistoa

Keskeiset sisällöt

 • opintojaksolla perehdytään Itämeren saariston eliöyhteisöihin ja niiden lajistoon
 • pienimuotoisten tutkimusten avulla selvitetään eliöyhteisöjen eroihin vaikuttavia tekijöitä
 • opintojaksoon liittyy ennakkotehtäviä sekä loppuseminaari

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Geeniteknologian työt, 2 op (BI14)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI06-moduulit.

Tavoitteet

 • opiskelija syventyy geeniteknologian kokeellisiin menetelmiin
 • opiskelija pääsee itse tekemään DNA- ja proteiinitöitä laboratoriossa
 • opiskelija oppii käytännön laboratoriotaitoja ja geenitekniikkaan liittyviä tutkimusasetelmia

 

Keskeiset sisällöt

 • bakteerien tunnistaminen gram-värjäysmenetelmällä
 • bakteerien maljakasvatus, nestekasvatus ja puhdasviljelmät
 • tumallisten mikrobien (hiiva, home) rakenne, kasvatus ja aineenvaihdunta
 • geenitekniikan perusmenetelmät: DNAn eristäminen, PCR, agaroosigeelielektroforeesi,
  DNAn katkaiseminen
 • plasmidi-DNAn käyttö kloonauksessa: geenin liittäminen plasmidiin (ligaatio), plasmidin
  siirto bakteerisoluun (transformaatio) ja selektio
 • proteiinin tuotto bakteerisoluissa
 • DNA-tunnisteiden käyttö yksilöntunnistuksessa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Biologisia ja kemiallisia vesistötutkimuksia, 2 op (TIEDE2)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI03-moduulit.

Tavoitteet

 • tutustua vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
 • harjoitella vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
 • saada kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
 • kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
 • lisätä opiskelijoiden lajintuntemusta sekä kehittää ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta

Keskeiset sisällöt

 • vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
 • vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
 • ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suoje
 • tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa, 2 op (TIEDE3)

Edeltävinä opintoina suositellaan BI01-BI04-moduulit.

Tavoitteet

 • syventää lukio-oppimäärän tietoja molekyylibiologiasta, geenitekniikasta ja ympäristökemiast
 • oppii biologian ja kemian laboratoriotaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin
 • tutustuu Niemen Yliopistokampuksella tehtävään tutkimukseen

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijat ratkaisevat ympäristörikoksen tekijän ja laadun
 • DNA-analyysit (DNA:n eristäminen verestä, konsentraatiomittaus, PCR, agaroosigeelielektroforeesi, sekvensointi)
 • kemialliset analyysit (näytteenotto maasta, näytteen esikäsittely, standardiliuosten valmistus, näytteiden analysointi kaasukromatografilla)
 • tietokantahaut ja analyysiohjelmat
 • asiantuntijaluennot DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)