Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen urheiluakatemia

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia auttaa huipulle tähtäävää urheilijaa, tavoitteena urheilijan laadukas arki ja menestys

Suo­mes­sa toi­mii 20 ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aa, jot­ka ovat opis­ke­lu- ja ur­hei­lu­paik­ka­kun­nil­le syn­ty­nei­tä yh­teis­työ­ver­kos­to­ja. Nii­den teh­tä­vä­nä on tu­kea ur­hei­li­jan ur­hei­lu-uran ja opis­ke­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä sekä edis­tää laa­du­kas­ta val­men­tau­tu­mis­ta ja sii­hen liit­ty­vien tuki­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Näis­tä yksi on Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­temia.

Aka­te­mi­aan kuu­lu­vil­le ur­hei­li­joil­le tar­jo­taan val­men­nuk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to- ja ura­oh­jauk­sen li­säk­si myös eri­lai­sia tuki­pal­ve­lu­ja esimerkiksi terveydenhuoltoon ja olosuhteisiin liittyen. Urheiluakatemia tekee vahvaa yhteistyötä alueen urheilupainotteisten oppilaitosten, valmennuskeskusten, Suomen Olympiakomitean, lajiliittojen ja seurojen kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllinen ja laadukas valmennusprosessi.

Kaik­ki Lah­den ly­se­on ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­jat kuu­lu­vat au­to­maat­ti­ses­ti ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan ns. ho­pe­a­ta­sol­le. Jos opis­ke­li­ja kui­ten­kin ha­lu­aa laa­jem­pia etu­ja esi­mer­kik­si tuki­pal­ve­lui­ssa, hä­nen on ha­et­ta­va aka­te­mi­an ns. kul­ta­ta­son jä­se­nyyt­tä. Kultatason jäsenyys maksaa vuodessa 90 €. Tarkempaa tietoa eduista ja hakemisesta kultatasolle löytyy netistä akatemian sivuilta:

http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/kultatasontukipalvelut/ ja http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/hakeminen/.

Yhteystiedot

Johanna Ylinen
toiminnanjohtaja
puhelin 044 763 8444
johanna.ylinen@phura.fi

Lahden lyseossa Urheiluakatemian yhdyshenkilöinä toimivat urheilulukiokoordinaattori Ari Jaakkola (puhelin 050 311 1552) ja opinto-ohjaaja Merja Valtanen (puhelin 050 311 1593). Rehtori Tero Matkaniemi (puhelin 050 559 7968) toimii Päijät-Hämeen Urheiluakatemian johtoryhmässä.