Hyppää sisältöön

Päijät-Hämeen urheiluakatemia

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia auttaa huipulle tähtäävää urheilijaa, tavoitteena urheilijan laadukas arki ja menestys

Suo­mes­sa toi­mii 20 ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aa, jot­ka ovat opis­ke­lu- ja ur­hei­lu­paik­ka­kun­nil­le syn­ty­nei­tä yh­teis­työ­ver­kos­to­ja. Nii­den teh­tä­vä­nä on tu­kea ur­hei­li­jan ur­hei­lu-uran ja opis­ke­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä sekä edis­tää laa­du­kas­ta val­men­tau­tu­mis­ta ja sii­hen liit­ty­vien tuki­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta. Näis­tä yksi on Päi­jät-Hä­meen Ur­hei­lu­a­ka­temia.

Aka­te­mi­aan kuu­lu­vil­le ur­hei­li­joil­le tar­jo­taan val­men­nuk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to- ja ura­oh­jauk­sen li­säk­si myös eri­lai­sia tuki­pal­ve­lu­ja esimerkiksi terveydenhuoltoon ja olosuhteisiin liittyen. Urheiluakatemia tekee vahvaa yhteistyötä alueen urheilupainotteisten oppilaitosten, valmennuskeskusten, Olympiakomitean, lajiliittojen ja seurojen kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllinen ja laadukas valmennusprosessi.

Kaik­ki Lah­den ly­se­on ur­hei­lu­lin­jan opis­ke­li­jat kuu­lu­vat au­to­maat­ti­ses­ti ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan ns. ho­pe­a­ta­sol­le. Jos opis­ke­li­ja kui­ten­kin ha­lu­aa laa­jem­pia etu­ja esi­mer­kik­si tuki­pal­ve­lui­ssa, hä­nen on ha­et­ta­va aka­te­mi­an ns. kul­ta­ta­son jä­se­nyyt­tä. Kultatason jäsenyys maksaa vuodessa 90 €. Tarkempaa tietoa eduista ja hakemisesta kultatasolle löytyy netistä akatemian sivuilta:

http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/kultatasontukipalvelut/ ja http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/hakeminen/.

Yhteystiedot

Johanna Ylinen
toiminnanjohtaja
puh. 044 763 8444
johanna.ylinen@phura.fi

Lahden lyseossa Urheiluakatemian yhdyshenkilöinä toimivat urheilulukiokoordinaattori Ari Jaakkola (puh. 050 311 1552) ja opinto-ohjaaja Merja Valtanen (puh. 050 311 1593). Rehtori Tero Matkaniemi (puh. 050 559 7968) toimii Päijät-Hämeen Urheiluakatemian johtoryhmässä.