Hyppää sisältöön

Poissaoloselvitykset

Alle 18-vuo­ti­aan opis­ke­li­jan poissaolot selvittää huoltaja. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa.

Pe­rus­sään­tö on, että pois­sa­olot sel­vi­te­tään Wilmassa mah­dol­li­sim­man pian. Sai­raus­pois­sa­olot ja yl­lät­tä­vät me­not, joi­ta ei ole voi­tu tie­tää etu­kä­teen on sel­vi­tet­tä­vä seit­se­män ka­len­te­ri­päi­vän ku­lu­es­sa pois­sa­o­los­ta. Niis­tä on kui­ten­kin vä­lit­tö­mäs­ti il­moi­tet­ta­va ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Päättöviikon ja pa­lau­tus­päi­vän pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä vii­kon ku­lu­es­sa.

Yli 2 viik­koa kes­tä­väs­tä sai­raus­pois­sa­o­los­ta on toi­mi­tet­ta­va lää­kä­rin­to­dis­tus rehtorille.

Kaik­ki jak­son pois­sa­olot on sel­vi­tet­tä­vä Wil­man kaut­ta tai suoraan ryh­män­oh­jaa­jal­le tai apu­lais­reh­to­ril­le ja kir­jal­li­ses­ti reh­to­ril­le (yli 15 työ­päi­vän pois­sa­olot) vii­kon ku­lu­es­sa pois­sa­o­los­ta.

Opin­to­jak­so, joka si­säl­tää sel­vit­tä­mät­tö­miä tai lu­vat­to­mia pois­sa­o­lo­ja voi tuot­taa arvo­sa­nak­si K:n. K tarkoittaa, että opintojakso on keskeytynyt, ja se on suoritettava kokonaan uudelleen.

Lisätietoja poissaoloista Opinnoissa eteneminen -sivulla