Hyppää sisältöön

Liikuntalinjalla opiskelu

Tule, liiku ja nauti!

Liikuntapainotteinen linja on tarkoitettu kaikille  liikunnasta innostuneille ja kiinnostuneille.  Linjan valinta ei edellytä aiempaa harrastus- tai urheiluseurataustaa. Riittää, että haluat liikkua. Liikuntapainotteisella linjalla liikuntakurssien määrä voi olla jopa 18 vaaditusta 75:stä, lukuvuonna 2021 aloittavilla 36 opintopistettä vaaditusta 150 opintopisteestä.

Ensimmäisenä vuonna kurssien keskeisiin sisältöihin kuuluu monipuolinen tutustuminen eri liikuntamuotoihin, pääasiassa yhdessä liikkuen. Toteutettavat liikuntamuodot ovat yksilö- ja joukkuelajeja, sisä- ja ulkoliikuntaa eri vuodenajat huomioiden, jaksosta riippuen.  Opiskelijat voivat osin vaikuttaa kurssien sisältöihin. Toisena ja kolmantena vuonna liikuntakurssien sisältöön voivat opiskelijat vaikuttaa enenevässä määrin.  Myös yksilöllisen työskentelyn määrä ja mahdollisuus lisääntyy.  Halutessaan liikuntapainotteisen linjan opiskelija voi osallistua kaupungin lukioiden ja koulujen väliseen kilpailutoimintaan. Lisäksi linjalla opiskelevalla on mahdollisuus osallistua kilpailutoiminnan toimitsijatehtäviin, liikunta-alan koulutukseen sekä harjoitella liikunnanohjauksen alkeita. Liikuntapainotteisen linjan opiskelijalla on myös mahdollisuus saada läsnäolovapautus liikunta- tai valmennusleireihin.

Liikunnan pa­kol­li­set kurs­sit suo­ri­te­taan pää­sään­töi­ses­ti oman vuosikurssin kans­sa (LI1 ensimmäisenä vuonna ja LI2 toisena vuonna). Liikuntapainotteisen lin­jan opis­ke­li­jan on si­tou­dut­ta­va nou­dat­ta­maan lin­jan suo­rit­ta­mi­ses­ta an­net­tu­ja ylei­siä kri­tee­re­jä. Pel­käs­tään liikuntapainotteisen lin­jan kurs­se­ja (LOPS 2016: LI 1319, LOPS 2021: LI11LI17) ei voi va­li­ta. Lin­jan kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen tu­lee aloit­taa 1. vuo­si­kurs­sil­la mahdollisuuksien mukaan 1. jaksosta alkaen. Poik­keustapauk­sis­ta tu­lee so­pia lii­kun­nan­o­pet­ta­jien kans­sa. Kurs­sin LI16 (LOPS 2021)/LI18 (LOPS 2016) va­lin­ta edel­lyt­tää, että opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut en­nen sitä vä­hin­tään kol­me kurs­seista LI1LI6 (LOPS 2021), LI15 ja LI8 (LOPS 2016). Urheilulukiolaiset voivat valita liikuntapainotteisen linjan kursseja vain poikkeustapauksissa keskusteltuaan asiasta ensin opinto-ohjaajan kanssa ja saatuaan liikunnanopettajan luvan.

Liikuntapainotteisen lin­jan ra­ken­ne (LOPS 2021)

  1. kak­si lii­kun­nan pa­kol­lis­ta moduulia: LI1 ja LI2
  2. vä­hin­tään kak­si moduulia seu­raa­vis­ta: LI3LI6
  3. vä­hin­tään vii­si moduulia seu­raa­vis­ta: LI11LI17 (liikuntapainotteisen lin­jan kurs­sit)

Liikunnan moduulien suoritusjärjestys liikuntapainotteisella lin­jalla:

  • 11, 1, 12, 3, 13, 14, 2, 10, 15, 4, 16, 5, 17, 6

Liikuntapainotteisen lin­jan ra­ken­ne (LOPS 2016)

  1. kak­si lii­kun­nan pa­kol­lis­ta kurs­sia: LI1 ja LI2
  2. vä­hin­tään kak­si kurs­sia seu­raa­vis­ta: LI3LI5 ja LI8
  3. vä­hin­tään vii­si kurs­sia seu­raa­vis­ta: LI13LI19 (liikuntapainotteisen lin­jan kurs­sit)

Liikunnan kurssien suoritusjärjestys liikuntapainotteisella lin­jalla:

  • 13, 6, 1, 14, 4, 15, 16, 2, 12, 17, 3, 18, 5, 19, 8