Hyppää sisältöön

Liikuntalinjalla opiskelu

Tule, liiku ja nauti!

Liikuntapainotteinen linja on tarkoitettu kaikille  liikunnasta innostuneille ja kiinnostuneille.  Linjan valinta ei edellytä aiempaa harrastus- tai urheiluseurataustaa. Riittää, että haluat liikkua. Liikuntapainotteisella linjalla liikuntaa voi sisällyttää opintoihin jopa 36 opintopistettä lukion päättötodistukseen vaaditusta 150 opintopisteestä.

Ensimmäisenä vuonna opintojaksojen keskeisiin sisältöihin kuuluu monipuolinen tutustuminen eri liikuntamuotoihin, pääasiassa yhdessä liikkuen. Toteutettavat liikuntamuodot ovat yksilö- ja joukkuelajeja, sisä- ja ulkoliikuntaa eri vuodenajat huomioiden, periodista riippuen.  Opiskelijat voivat osin vaikuttaa opintojaksojen sisältöihin. Toisena ja kolmantena vuonna opiskelijat voivat vaikuttaa liikunnan opintojaksojen sisältöön enenevässä määrin.  Myös yksilöllisen työskentelyn määrä ja mahdollisuus lisääntyy.  Liikuntapainotteisen linjan opiskelija voi halutessaan osallistua kaupungin lukioiden väliseen kilpailutoimintaan. Lisäksi linjalla opiskelevalla on mahdollisuus osallistua kilpailutoiminnan toimitsijatehtäviin, liikunta-alan koulutukseen ja harjoitella liikunnanohjauksen alkeita. Liikuntapainotteisen linjan opiskelijalla on myös mahdollisuus saada läsnäolovapautus liikunta- tai valmennusleireihin.

Liikunnan pa­kol­li­set opintojaksot suo­ri­te­taan pää­sään­töi­ses­ti oman vuositason kans­sa (LI1 ensimmäisenä vuonna ja LI2 toisena vuonna). Liikuntapainotteisen lin­jan opis­ke­li­jan on si­tou­dut­ta­va nou­dat­ta­maan lin­jan suo­rit­ta­mi­ses­ta an­net­tu­ja ylei­siä kri­tee­re­jä. Pel­käs­tään liikuntapainotteisen lin­jan opintojaksoja (LOPS 2021: LI11LI17) ei voi va­li­ta. Lin­jan opintojaksojen suo­rit­ta­mi­nen tu­lee aloit­taa 1. vuo­si­tasolla mahdollisuuksien mukaan 1. periodista alkaen. Poik­keustapauk­sis­ta tu­lee so­pia lii­kun­nan­o­pet­ta­jien kans­sa. Opintojakson LI16 (LOPS 2021) va­lin­ta edel­lyt­tää, että opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut en­nen sitä vä­hin­tään kol­me opintojaksoa LI1LI6 (LOPS 2021) sekä vähintään kolme opintojaksoa liikuntapainotteisen linjan moduuleista LI 11–15 siten, että opintojaksoja on valittu sekä 1. että 2. vuoden aikana.

Urheilulukiolaiset voivat valita liikuntapainotteisen linjan opintojaksoja vain poikkeustapauksissa keskusteltuaan asiasta ensin opinto-ohjaajan kanssa ja saatuaan liikunnanopettajan luvan.

Liikuntapainotteisen lin­jan ra­ken­ne (LOPS 2021)

  1. kak­si lii­kun­nan pa­kol­lis­ta opintojaksoa: LI1 ja LI2
  2. vä­hin­tään kak­si opintojaksoa seu­raa­vis­ta: LI3LI6
  3. vä­hin­tään vii­si opintojaksoa seu­raa­vis­ta: LI11LI17 (liikuntapainotteisen lin­jan opintojaksot)

Liikunnan opintojaksojen suoritusjärjestys liikuntapainotteisella lin­jalla:

  • 11, 1, 12, 3, 13, 14, 2, 10, 15, 4, 16, 5, 17, 6

Liikuntapainotteisen lin­jan ra­ken­ne (LOPS 2016)

  1. kak­si lii­kun­nan pa­kol­lis­ta opintojaksoa: LI1 ja LI2
  2. vä­hin­tään kak­si opintojaksoa seu­raa­vis­ta: LI3LI5 ja LI8
  3. vä­hin­tään vii­si opintojaksoa seu­raa­vis­ta: LI13LI19 (liikuntapainotteisen lin­jan opintojaksot)

Liikunnan opintojaksojen suoritusjärjestys liikuntapainotteisella lin­jalla:

  • 13, 6, 1, 14, 4, 15, 16, 2, 12, 17, 3, 18, 5, 19, 8